DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA. Codi 22204215
Ensenyament
Grau d'Arquitectura (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Unitat Predepartamental d'Arquitectura
Coordinador/a
BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS
LÓPEZ CRISTIÀ, MARTA
Adreça electrònica alfons.civit@urv.cat
carlos.barbera@urv.cat
Professors/es
CIVIT MARTÍNEZ, ALFONS
BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS
Web
Descripció general Presentem principis, conceptes i criteris de sostenibilitat en arquitectura. Es presenten casos pràctics que els alumnes han de treballar i millorar.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A52 Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 A63 Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A52 Resoldre l'acondicionament ambiental per mitjà de tècniques de disseny passiu i/o actiu amb aplicació d'energies renovables
Dissenyar solucions arquitectòniques que disminueixen al màxim tant els recursos materials com energètics necessaris per a la seva construcció i durant el seu cicle de vida.
 A63 Analitzar les possibilitats bioclimàtiques que ofereix tan l'entorn com el tipus de vivenda que es pretén construir
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B7 Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús

Continguts
Tema Subtema
Conceptes introductoris Què entenem per sostenibilitat.
Canvi climàtic.
La petjada ecològica.
Arquitectura sostenible a l’actualitat.
Anàlisi energètic d’edificis Energia i sostenibilitat.
Situació actual dels recursos energètics.
Il·luminació natural i artificial.
Energies fotovoltaica i eòlica i la seva integració arquitectònica.
Qualitat ambiental en edificis sostenibles.
Procediments i tècniques d’avaluació d’eficiència energètica en edificis.
Minimització i gestió del consum de l’energia en climatització. Bioclimatisme, energies renovables i eficiència energètica.
Il·luminació natural.
Condicionament passiu: Radiació, ventilació i moviment de l’aire.
Calefacció i refrigeració.
Energia solar tèrmica a baixa temperatura.
Programes de gestió i control.
Gestió eficient de l'aigua Consum i estalvi d'aigua.
Gestió i aprofitament d'aigües residuals.


Materials de construcció sostenible El paper dels materials en l’arquitectura sostenible.
Cicle de vida dels materials i gestió de residus.
Materials reciclats/reciclables.
Materials naturals.
Materials no convencionals.
Cicle de vida Planificar per minimitzar l'impacte en l'entorn.
Criteris per escollir els materials-
Adaptació d'estructures existents a nou usos.
Reutilitzar i reciclar.
Comfort i sostenibilitat Proporcionar aire pur
Utilitzar materials no tòxics i sense emissions
Proporcionar connexió visual amb l'exterior
Comfort tèrmic, visial i acústic.
Urbanisme Evitar augmentar la contaminació
Promoure el desenvolupament d'usos mixtos
Dissenyar integrant el transport públic
Facilitar el transport amb energia humana

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 3 5
Esdeveniments científics i/o divulgatius
A63
B7
8 12 20
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A52
C3
8 12 20
Atenció personalitzada
1 1.5 2.5
 
Proves pràctiques
A52
A63
B7
C3
21 31.5 52.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del curs
Introducció de conceptes
Esdeveniments científics i/o divulgatius Desenvolupament dels continguts teòrics. L'ordre en el desenvolupament vindrà condicionat per els projectes a realitzar i les possibles dates d'entrega d'aquestos
Supòsits pràctics/ estudi de casos Realització de projectes APS. Es realitzaran un parell de projectes. Un sobre eficiència energètica i l'altre sobre urbanisme sostenible. Aquests projectes son proposats per entitats socials locals i tenen com a finalitat que l'alumne experimente situacions lo més properes possible a la seva futura vida professional.
Atenció personalitzada Resolució de dubtes.
Es demanarà cita per e-mail

Atenció personalitzada
Descripció
Per donar més facilitats als alumnes, no es fixa un horari de consultes i s'acorda cita prèvia per e-mail. També es crearà un grup de whatsapp per a la gestió dels projectes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A52
A63
B7
C3
Es realitzaran en grups de 2 a 3 alumnes i es faran dues entregues. En funció del nombre d'alumnes pot variar la formació dels grups 100%
Altres  

Es valorarà l'assistència a classe

 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria és una entrega individual en paper amb un pes del 100% de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica Olgyay, Victor, Arquitectura y clima : manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas, Barcelona : Gustavo Gili, 1998
Neila González, Francisco Javier, Arquitectura bioclimática : en un entorno sostenible, Madrid : Munilla-Lería, 2004
SERRA, RAFAEL y COCH, HELENA, Arquitectura y energía natural, E. UPC, 1995
Martín Chivelet, Nuria, Integración de la energía fotovoltaica en edificios, [Sevilla] : Progensa, cop. , 2011
ARENAS CABELLO, FRANCISCO JULIO, El impacto ambiental en la edificación: criterios para una construcción sostenible, Edisofer, S.L. Editorial, 2007

Es facilita als alumnes material divers en format digital a traves del moodle de l'assignatura.

Complementària Neila González, Francisco Javier, Arquitectura bioclimática y construcción sostenible, Pamplona : DAPP Publicaciones Jurídicas, 2009

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent