DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura MEMÒRIA Codi 155081126
Ensenyament
Dret Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Segon Únic anual
Llengua d'impartició
Departament Dret Públic
Coordinador/a
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
Adreça electrònica antoni.pigrau@urv.cat
alfonso.gonzalez@urv.cat
Professors/es
PIGRAU SOLÉ, ANTONIO
GONZÁLEZ BONDIA, ALFONSO
Web
Descripció general Consisteix en un treball d’investigació realitzat individualment per cada alumne amb la supervisió d’un professor. Té com a objectiu la introducció en la recerca jurídica i la capacitació per elaborar articles científics en el camp del dret ambiental. La memòria es defensa en un acte públic davant d’una comissió formada per tres professors universitaris o especialistes en la matèria.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC3 Adquisició de consciència del caràcter interdisciplinar dels problemes que es plantegen en dret ambiental
  AC4 Capacitat de tractament de les fonts i presa de consciència de la seva vinculació amb aspectes extrajurídics
  AC5 Desenvolupament del llenguatge d'especialitat i aplicació d'aquest a les diverses modalitats del discurs
  AC7 Capacitat d'interpretació i utilització dels texts jurídics
  AC8 Argumentació jurídica a un nivell superior. Capacitat d'obtenir informació jurídica rellevant en tots els suports
  AC9 Capacitat d'obtenir informació jurídica rellevant en tots els suports
  AC11 Capacitat d'utilitzar els coneixements específics en contexts pluridisciplinars i cooperatius
  AC12 Capacitat d'aplicació dels coneixements en la gestió ambiental
  Professionalitzador
  Recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC3 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC4 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC5 Assumir l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC6 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC7 Compromís amb l'entorn social
  BC8 Lideratge
  BC10 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC11 Planificació i organització
  BC12 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  Professionalitzador
  BP1 Capacitat per dissenyar, desenvolupar i exposar una recerca original
  Recerca
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Cercar i ordenar informació especialitzada. AC4
AC9
BC1
BC3
BC4
BP1
CC1
CC2
CC4
2. Interpretar i usar la informació especialitzada recollida. AC3
AC4
AC7
AC8
AC12
BC1
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC11
BC12
BP1
CC3
CC4
3. Exposar per escrit i oralment el resultat d'una recerca. AC5
AC11
BC1
BC3
BC8
BC10
BP1
CC4

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Treballs
0 200 200
Presentacions / exposicions
0 15 15
 
Atenció personalitzada
15 0 15
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Treballs Preparació d’un treball de recerca sota la direcció d’un professor.
Presentacions / exposicions Preparació i realització de l’exposició oral.

Atenció personalitzada
 
Treballs
Presentacions / exposicions
Atenció personalitzada
Descripció
Cada alumne tindrà un director assignat amb el qual acordarà el funcionament del monitoratge del treball.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs
Presentacions / exposicions Treball i exposició final:
Cada alumne haurà d’exposar públicament la memòria davant d’un tribunal que l’avaluarà havent examinat el treball prèviament.
100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Cada alumne, d’acord amb el seu director, haurà de determinar les fonts d’informació a utilitzar.

Complementària

Recomanacions