DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ Codi 165092103
Ensenyament
Direcció Estratègica de l'Empresa (2007)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CÀMARA TURULL, XAVIER
Adreça electrònica xavier.camara@urv.cat
Professors/es
CÀMARA TURULL, XAVIER
Web
Descripció general L'assignatura s'ocupa de plantejar i procurar les eines necessàries per poder prendre decisions d'inversió a l'empresa. S'estudien en profunditat els criteris anomenats clàssics de valoració i selecció d'inversions (VAN, TIR, VFN). Posteriorment s'introdueix el risc en els projectes d'inversió i es proporcionen les eines necessàries per al seu tractament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Dominar els fonaments teòrics de la gestió d’empreses i de les seves àrees funcionals.
  AC2 Definir i analitzar els problemes empresarials complexos.
  AC3 Aplicar mètodes d’anàlisi i de presa de decisions empresarials.
  AC4 Aplicar els conceptes, tècniques i mètodes als problemes estratègics de les empreses reals.
  Professionalitzador
  AP1 Conèixer els conceptes i les tècniques d’aplicació de l’establiment d’objectius, d’anàlisi, formulació i implantació de l’estratègia en empreses i organitzacions.
  AP2 Identificar i anticipar problemes empresarials rellevants, i proposar solucions.
  AP3 Aportar racionalitat en la presa de decisions estratègiques.
  Recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
comprendre l'activitat financera dins l'empresa. Les decisions d'inversió i les decisions de finançament AC1
AC3
AC4
AP3
BC4
BC6
CC2
definir els cicles financers de l'empresa i analitzar-los per tal d'extreure'n les implicacions financeres en l'empresa AC1
AC3
AC4
AP1
AP2
AP3
BC4
BC6
CC2
conéixer i utilitzar els criteris bàsics d'anàlisi d'inversions AC1
AC2
AC3
AC4
AP1
AP2
AP3
BC4
CC2

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. L'activitat financera de l'empresa 1.1. La inversió i el finançament empresarial
1.2. L’empresa com a successió de projectes d’inversió i finançament
1.3. La funció financera de l'empresa
Tema 2. Els cicles finaners a l'empresa 2.1. Introducció a la dinàmica financera de l'empresa.
2.2. El cicle a curt termini.
2.3. El cicle a llarg termini.
2.4. L'excedent del cicle: el finançament intern.
Tema 3. Valoració i selecció d'inversions (I) 3.1. Introducció
3.2. Mètodes estàtics de selecció d’inversions
3.3. Mètodes dinàmics de selecció d’inversions.
3.3.1. El valor del diner en el temps.
3.3.2. El Valor Actual Net (VAN) i la Taxa Interna de Rendibilitat (TIR)
3.3.3. Analogies i diferències entre el VAN i la TIR.
3.3.4.Desavantatges del VAN i la TIR.La inconsistència i altres problemes.
3.4. Modificació de les hipòtesis bàsiques.
Tema 4. Valoració i selecció d'inversions (II) 4.1. Introducció al model del Valor Final Net (VFN).
4.2. Projectes d'inversió, finançament i agregats.
4.3. El Valor Final Net (VFN)
4.4. Interrelacions entre VFN, VAN i TIR.
4.5. Payback dinàmic (PBD).
Tema 5. Introducció del risc a les decisions d'inversió. 5.1. Introducció
5.2. La sensibilitat com a mesura de risc.
5.3. Les decisions d'inversió en un entorn aleatori.
5.4. L'esperança i variància del VAN.
5.5. L'equivalent cert d'un projecte d'inversió.
Tema 6. Models de programació d'inversions 6.1. Introducció: la selecció d’inversions amb restriccions financeres
6.2. El model de Lorie i Savage i les ampliacions de Weigartner
6.3. El model de Baumol i Quandt

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
24 30 54
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
14 30 44
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
10 10 20
Presentacions / exposicions
6 16 22
Fòrums de discussió
0 2 2
 
Atenció personalitzada
4 0 4
 
Proves objectives de tipus test
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries S'introdueix a l'alumne els objectius globals de l'assignatura i l'estructura de les classes
Sessió Magistral Es defineixen i aporten els continguts teòrics i pràctics que permetin a l'alumne realitzar una correcte anàlisi i selecció de les inversions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Aplicació pràctica de resolució de problemes per determinar la viabilitat dels projectes d'inversió i la selecció entre diferents alternatives
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Utilització d'eines de programari informàtic, com fulls de càlcul.
Programació de fulles de càlcul per tal de poder automatitzar la resolució de problemes d'inversió
Presentacions / exposicions Realització d'un treball d'ampliació que s'exposarà posteriorment a classe
Fòrums de discussió Realització de debats utilitzant el portal docent del departament de gestió d'empreses
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Disposeu d'hores de consulta per resoldre dubtes del temari, dels exercicis, i de totes les activitats complementàries

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis o pràctiques a l'aula Forma part de l'Avaluació Continuada
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis utilitzant ordinador. Algunes d'aquestes pràctiques es lliuraran via correu electrònic des de la mateixa aula i formaran part de l'avaluació continuada. Forma part de l'Avaluació Continuada
Presentacions / exposicions Realització d'un treball d'ampliació, o exercicis complementaris que es presentaran a classe. D'aquesta manera és possible aconseguir punts que es sumaran directament a la nota final d'Avaluació Continuada Forma part de l'Avaluació Continuada
Fòrums de discussió Realització de debats sobre temes diversos relacionats amb l'assignatura Forma part de l'Avaluació Continuada
Proves objectives de tipus test Seran d'aquest tipus l'examen final i alguna de les proves d'avaluació continuada. Forma part de l'Avaluació Continuada
i Examen final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de l'assignatura es repartira entre l'examen final i les proves de l'avaluació continuada (AC) realitzades durant el curs. A cada tema es ralitzaran diferents proves que formaran part de la nota d'AC d'aquell tema. La nota final d'AC serà la mitja aritmètica de les notes obtingudes a cada tema. La nota final s'obtindra poderant al 50% la nota de l'avaluació continuada i la nota de l'examen final tenint en compte que per superar l'assignatura les dues notes (AC i examen final) han de ser com a mínim de 4 sobre 10.


Fonts d'informació

Bàsica

BREALEY, R.; MYERS, S.C. (1998): Fundamentos de financiación empresarial. 5ª edición, Madrid, McGraw Hill.

KELETY ALCAIDE, A. (1992): Análisis y evaluación de inversiones. 2ª edición, Barcelona, Gestió 2000.

MENÉNDEZ, C.; MONTLLOR, J. (1991): “Planificación financiera y análisis de viabilidad de inversiones por medio de proyectos agregados: el valor final neto”. Técnica Contable, núm. 43, octubre, pp. 563-582.

SUÁREZ SUÁREZ, A.S. (2003). Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa. 20ª edición, Madrid, Pirámide.

Complementària

FERNÁNDEZ, A.I.; GARCÍA OLALLA, M. (1992): Las decisiones financieras de la empresa. Barcelona. Ariel.

ROSS, S.A.; WESERFIELD, R.W.; JAFFE, J.F. (1997): Finanzas Corporativas. Madrid:McGraw-Hill Irwin.

BLANCO, F.; FERRANDO, M. (1996): Dirección financiera de la empresa. Madrid: Pirámide.

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT/165092108


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent