IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject Code 205141104
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
4 Obligatòria First First
Language
Department Enginyeria Mecanica
Enginyeria Quimica
Coordinator
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
E-mail
Lecturers
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/dc/
Relevant information L’objectiu principal de l’assignatura és l’entendre i aplicar els mecanismes que intervenen en la dispersió de contaminants en diversos medis. L’aprenentatge es realitzarà mitjançant exemples pràctics relacionats amb la protecció ambiental. Es pretén donar a l’alumne eines i coneixements que li permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Comú
  Professionalitzador
  Recerca
Type B Code Competences Transversal
  Comú
Type C Code Competences Nuclear
  Comú

Learning aims
Objectives Competences
Adquirir la capacitat de planificar la resolució d'un problema utilitzant un llenguatge de programació d'alt nivell.
Aplicar eines numèriques de programació (MATLAB, FORTRAN o Excel) a la resolució de problemes típics de l'enginyeria, a la resolució de sistemes d'equacions lineals i sistemes d'equacions no lineals.
Aplicar eines i coneixements que permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental.

Contents
Topic Sub-topic
1. INTRODUCCIÓ. -Transport de matèria, energia i quantitat de moviment. Equacions de transport.
-Models matemàtics
-Introducció a la simulació numèrica.
2. CONTAMINACIÓ D’AIGÜES. -Aqüífers
-Llei de Darcy
-Modelització de vessaments al terra
-Vessaments de contaminants al mar.
3.CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. -Meteorologia.
-Difusió turbulenta de gasos.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
20 40 60
Assignments
12 24 36
Problem solving, classroom exercises
20 20 40
 
Personal tuition
5 0 5
 
Practical tests
8 0 8
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities
Lecture
Assignments
Problem solving, classroom exercises

Personalized attention
 
Personal tuition
Description

Assessment
  Description Weight
Assignments Activitats en grup. 25%
Practical tests Prova parcial individual (25%).

Prova final individual (50%).
75%
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic Fannelop, R.K., Fluid Mechanics for Industrial Safety and Environmental Protection. Volume III, Elsevier Science B.V., 1994
Masters, G.M., Introduction to Environmental Engineering and Science, Prentice Hall, 1991

Complementary , La majoria dels continguts docents es troben a la web de l’assignatura http://www.etseq.urv.es/assignatures/dc/, ,

Recommendations


 
Other comments
Haver cursat les assignatures de Àlgebra, Càlcul, fonaments d’Enginyeria Química, Mètodes Numèrics, Mètodes Matemàtics a l’Enginyeria, Mecànica de Fluids I, Mecànica de Fluids II, Fenòmens de Transport.