DATOS IDENTIFICATIVOS 2007_08
Asignatura Código 205141104
Titulación
Enginyeria Ambiental (2006)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
4 Obligatoria Primer Único anual
Lengua de impartición
Català
Departamento Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
Correo-e ildefonso.cuesta@urv.cat
josepmaria.gasto@urv.cat
Profesores/as
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
GASTÓ HERAS, JOSE MARIA
Web http://www.etseq.urv.es/assignatures/dc/
Información relevante L’objectiu principal de l’assignatura és l’entendre i aplicar els mecanismes que intervenen en la dispersió de contaminants en diversos medis. L’aprenentatge es realitzarà mitjançant exemples pràctics relacionats amb la protecció ambiental. Es pretén donar a l’alumne eines i coneixements que li permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC2 Conèixer les lleis físiques i químiques bàsiques de funcionament de l'atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.
  Profesionalizador
  Investigador
Tipo B Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC11 Aprendre a aprendre.
  BC12 Planificació i organització.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Adquirir la capacitat de planificar la resolució d'un problema utilitzant un llenguatge de programació d'alt nivell. BC1
BC2
BC3
BC4
BC11
BC12
CC2
Aplicar eines numèriques de programació (MATLAB, FORTRAN o Excel) a la resolució de problemes típics de l'enginyeria, a la resolució de sistemes d'equacions lineals i sistemes d'equacions no lineals. AC1
BC1
BC3
BC4
BC11
BC12
CC2
Aplicar eines i coneixements que permetin solucionar problemes reals de contaminació ambiental. AC1
AC2
BC1
BC2
BC3
BC11
CC2

Contenidos
tema Subtema
INTRODUCCIÓ. -Transport de matèria, energia i quantitat de moviment. Equacions de transport.
-Models matemàtics
-Introducció a la simulació numèrica
[Activitats 1.1,1.2]
CONTAMINACIÓ D’AIGÜES. -Aqüífers
-Llei de Darcy
-Modelització de vessaments al terra
-Vessaments de contaminants al mar
[Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6]
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. -Meteorologia
-Difusió turbulenta de gasos
-Caracterització de plomalls de contaminants en xemeneies
[Activitats 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4]

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
 
Sesión magistral
20 40 60
Trabajos
12 24 36
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
20 20 40
 
Atención personalizada
5 0 5
 
Pruebas prácticas
8 0 8
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias -Transport de matèria, energia i quantitat de moviment. Equacions de transport.
-Models matemàtics
-Introducció a la simulació numèrica
Sesión magistral INTRODUCCIÓ
-Transport de matèria, energia i quantitat de moviment. Equacions de transport.
-Models matemàtics
-Introducció a la simulació numèrica

CONTAMINACIÓ D’AIGÜES. -Aqüífers
-Llei de Darcy
-Modelització de vessaments al terra
-Vessaments de contaminants al mar

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA. -Meteorologia
-Difusió turbulenta de gasos
-Caracterització de plomalls de contaminants en xemeneies
Trabajos INTRODUCCIÓ:
[Activitats 1.1,1.2]

CONTAMINACIÓ D’AIGÜES.
[Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6]

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA.
[Activitats 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4]
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria INTRODUCCIÓ:
[Activitats 1.1,1.2]

CONTAMINACIÓ D’AIGÜES.
[Activitats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6]

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA.
[Activitats 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4]

Atención personalizada
 
Atención personalizada
descripción
Atenció a l'alumnat en l'horari de consulta o mitjançant cita prèvia

Evaluación
  descripción Peso
Trabajos Activitats lliurades. 40%
Pruebas prácticas Prova pràctica individual, que es realitzarà a meitat de quadrimestre (35%).Per poder eliminar matèria s’ha de obtenir com a mínim una puntuació de 5 sobre 10 en aquesta prova.

Prova pràctica individual, que es realitzarà a final de quadrimestre. Per poder aprovar l’assignatura s’ha de obtenir com a mínim una puntuació de 3.5 sobre 10 en aquesta prova (25%).
60%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Fuentes de información

Básica Fannelop, R.K., Fluid Mechanics for Industrial Safety and Environmental Protection. Volume III, Elsevier Science B.V., 1994
Masters, G.M., Introduction to Environmental Engineering and Science, Prentice Hall, 1991

Complementária , La majoria dels continguts docents es troben a la web de l’assignatura http://www.etseq.urv.es/assignatures/dc/, ,

Recomendaciones


 
Otros comentarios
Haver cursat les assignatures de Àlgebra, Càlcul, fonaments d’Enginyeria Química, Mètodes Numèrics, Mètodes Matemàtics a l’Enginyeria, Mecànica de Fluids I, Mecànica de Fluids II, Fenòmens de Transport.