IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject Code 205141108
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Obligatòria First Only annual
Language
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Gestió d'Empreses
Coordinator
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
E-mail teresa.torres@urv.cat
Lecturers
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
Web
Relevant information Aquest curs pretén que l'alumne adquireixi coneixements que li permetin aprofundir en la direcció d'operacions i en la seva aplicació pràctica.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  Professional
  AP3 Conèixer i interpretar la component econòmica i empresarial de les activitats relacionades amb el medi ambient.
  AP4 Calcular el cost de les instal•lacions i de la seva operació i manteniment.
  Research
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC11 Aprendre a aprendre.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.

Learning aims
Objectives Competences
Saber descriure un sistema de producció en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació, proveïdors, clients i entorn. BC1
BC3
BC4
BC6
CC4
Identificar el conjunt de decisions que un gerent de producció ha de prendre. BC1
BC3
BC4
BC6
BC11
CC4
Descriure la funció de producció com una funció vinculada a les finances, la comptabilitat, el màrqueting i els recursos humans. AP3
AP4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC11
CC4

Contents
Topic Sub-topic
PART I:
NOCIONS GENERALS SOBRE GESTIÓ D'EMPRESES (5 HORES):
1. L'entorn empresarial.
2. L'organització interna de l'empresa.
PART II:
DIRECCIÓ D'OPERACIONS (35 HORES):
1. Decisions estratègiques d'operacions (3 h).
2. Decisions, selecció i disseny de productes (3 h).
3. Decisions, selecció i disseny del procés (2 h).
4. Decisions de capacitat a llarg termini (2 h).
5. Noves tècniques de gestió (25 h).
6. Tècniques de motivació.
PART III:
COMPTABILITAT I FINANCES (15 HORES):
1. La necessitat d'informació per prendre decisions: informació externa i interna.
2. Comptabilitat financera i comptabilitat de gestió.
3. Comptabilitat financera.
4. Comptabilitat de gestió.
5. El control pressupostari.
6. Anàlisi d'inversions.
7. La confecció d'un estudi de viabilitat.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
 
Lecture
15 30 45
Presentations / expositions
16 0 16
Problem solving, classroom exercises
8 0 8
 
Personal tuition
3 0 3
 
Objective multiple-choice tests
4 0 4
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura: contingut, sistema de treball i sistema d'avaluaicó
Lecture Presentació dels continguts teòrics de l'assignatura.
Presentations / expositions Treballs pràctics individuals/equip.
Problem solving, classroom exercises Realització d'activitats d'aprenentatge a l'aula en entorns de treball individual i equips

Personalized attention
 
Personal tuition
Description
Atenció personalitzada mitjançant treball autònom dirigit.

Assessment
  Description Weight
Presentations / expositions Treballs pràctics individuals/equip, que consisteixin en l'anàlisi de casos i treballs a l'aula. 30%
Objective multiple-choice tests Examen final (teoria/pràctica) 70%
 
Other comments and second call

Segona convocatòria: examen 100% de la nota.


Sources of information

Basic

Complementary , Lectures de textos d’actualitat relacionats amb el món empresarial, ,
, Material elaborat pel professorat i disponible a través de l’entorn virtual Moodle, ,
  • AMAT, O. Finanzas para no financieros. Barcelona: Ediciones 2000.
  • CIDEM. La nova cultura empresarial. Barcelona: Marcombo, 1998.
  • DOMÍNGUEZ; MACHUCA (et al.). Dirección de operaciones. Madrid: McGraw-Hill, 1995.
  • FONT, J.; ELVIRA, O. Presupuestos, planes financieros y estudios de viabilitat. Barcelona: Gestión 2000, 1997.
  • KELADA, J. N. Reingeniería y calidad total. AENOR, 1999.
  • KRAJEWSKI, L. J.; RITZMAN, L. P. Administración de operaciones. Mèxic: Prentice Hall, 2000.
  • GALLEGO LABORDA, G. Comprender, documentar, implantar, mantener. ISO 9000. AENOR, 1998.
  • HALL, P.; JAMES, P. Gestión de la calidad total. Madrid: Prentice Hall, 1997.
  • HEIZER, J. Dirección de la producción. Madrid: Prentice Hall, 1997.
Recommendations