IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject Code 205141109
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
4 Compulsory First Only annual
Language
Castellà
Català
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
E-mail alex.fragoso@urv.cat
sandra.contreras@urv.cat
Lecturers
FRAGOSO SIERRA, ALEX
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
Web
Relevant information La metodologia del treball experimental, tant pel que fa a la planificació com a l’execució, així com el treball en equip i l’autonomia en la presa de decisions, constitueixen l’essència d’aquesta assignatura.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC2 Conèixer les lleis físiques i químiques bàsiques de funcionament de l'atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.
  AC3 Relacionar les lleis de les diferents esferes per tal d'assolir la sostenibilitat.
  AC6 Utilitzar eines informàtiques i matemàtiques específiques del camp científic propi.
  AC7 Identificar els consums no sostenibles dels recursos.
  AC8 Identificar fonts de contaminació local, regional i global i avaluar-ne els seus efectes.
  AC10 Proposar modificacions per reduir la contaminació en origen i d'acord amb criteris de l'enginyeria verda.
  AC11 Definir la idea de sostenibilitat i conèixer com s'estructuren i funcionen els ecosistemes per preveure possibles desequilibris dels mateixos.
  AC12 Redactar informes sobre impacte i temàtiques mediambientals.
  AC13 Conèixer la legislació mediambiental a nivell local, regional i global.
  AC14 Conèixer i dissenyar les operacions unitàries.
  AC15 Conèixer eines estadístiques que permetin relacionar diferents variables mediambientals.
  AC16 Dissenyar, operar i mantenir obres, instal•lacions industrials i serveis que permetin la minimització de l'impacte ambiental.
  AC18 Avaluar l'impacte social de la contaminació local, regional i global.
  Professional
  AP1 Assessorar en afers d'enginyeria legal, econòmica o financera, relacionada amb els àmbits ambientals més comuns.
  AP2 Preparar propostes de recerca aplicada, realitzar recerques bibliogràfiques aprofundides, dur a terme experimentació i elaboració de conclusions a partir dels experiments i preparar informes de resultats i conclusions.
  AP3 Conèixer i interpretar la component econòmica i empresarial de les activitats relacionades amb el medi ambient.
  AP4 Calcular el cost de les instal•lacions i de la seva operació i manteniment.
  Research
  AR1 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D.
  AR2 L’excel•lència en l’estudi i coneixement de l’àmbit de recerca escollit.
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats.
  AR4 El desenvolupament de dissenys eficients d’estudis experimentals o de simulació numèrica, en temes d’enginyeria, incloent l’anàlisi de dades obtingudes.
  AR5 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
  AR6 L’avaluació crítica de resultats de recerca, pròpia o aliena.
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Lideratge.
  BC9 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC10 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC11 Aprendre a aprendre.
  BC12 Planificació i organització.
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.

Learning aims
Objectives Competences
Aprendre a planificar, executar, interpretar, i presentar els resultats d'un treball experimental, formant part d'un equip però amb plena responsabilitat individual. AC1
AC2
AC3
AC6
AC7
AC8
AC10
AC11
AC12
AC13
AC14
AC15
AC16
AC18
AP1
AP2
AP3
AP4
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
AR6
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
CC2
CC3
CC4
CC5
Adquirir experiència en les operacions unitàries dedicades al tractament d'efluents tant líquids com gasosos. AC1
AC2
AC3
AC13
AC14
AC16
AC18
AP1
AP4
AR1
AR4
AR5
AR6

Contents
Topic Sub-topic
1.Absorció.
2.Osmosi inversa.
3.Ultrafiltració.
4.Digestió aeròbia.
5.Digestió anaeròbia.
6.Floculació-sedimentació.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
 
Laboratory practicals
21 11 32
Assignments
0 50 50
Presentations / expositions
3 6 9
 
Personal tuition
1 0 1
 
Objective multiple-choice tests
2 4 6
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura.
Laboratory practicals Els alumnes formen equips de 4 o 5 membres. Els equips planifiquen els experiments, que consisteixen en l’optimització d’una operació sotmesa a determinades limitacions, requeriments i/o especificacions. Posteriorment, sotmeten la planificació a tutelatge i executen el treball experimental en un temps limitat, prèvia reserva de l’equip pertinent. L'activitat diària del grup ha de ser registrada a la llibreta de laboratori.
Assignments Elaboració d'informes: En finalitzar cada pràctica els equips hauran de lliurar un informe que contingui els principals resultats i conclusions.
Presentations / expositions Cada equip haurà de presentar oralment una de les pràctiques que ha realitzat. Tant els professors com la resta de companys de classe realitzaran preguntes al respecte.

Personalized attention
 
Laboratory practicals
Description
Els professors tutel·len els grups abans de realitzar les pràctiques, atenen els grups al laboratori i pregunten per verificar si entenen el que fan i coneixen els procediments.

Assessment
  Description Weight
Laboratory practicals L’activitat diària del grup al laboratori ha de ser registrada a la llibreta de laboratori 15%
Assignments Es presenta un informe final per a cada pràctica i grup 40%
Presentations / expositions En finalitzar el període de laboratori, cada grup haurà de fer una presentació oral d'una de les pràctiques realitzades 20%
Objective multiple-choice tests Els alumnes han de completar un test final individual al final del període de laboratori.
25%
 
Other comments and second call

No hi ha segona convocatòria


Sources of information

Basic

  • MCCABE, W.L.; SMITH, J.C.; HARRIOT, P. Unit Operations of Chemical Engineering, 5a ed. Nova York: McGraw-Hill, 1993. COULSON, J.M. (ET AL.) Chemical Engineering, Vol. 1-6. Oxford: Pergamon Press, 1994.
  • FARIÑAS, M. Osmosis Inversa. Fundamentos, Tecnología y Aplicaciones, McGraw Hill, 1999.
  • HERNÁNDEZ MUÑOZ, AURELIO F. Depuración y desinfección de aguas residuales, 5ª ed., Madrid Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2001.
  • METCALF & EDDY Ingeniería de aguas residuales tratamiento, vertido y reutilización, McGraw-Hill/Interamericana de España, 1995.
  • PERRY, R.H. (ED.); GREEN, D. (ED.) Perry’s Chemical Engineers Handbook, McGraw-Hill, 1988.

 

Complementary

Recommendations