DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES Codi 205141114
Ensenyament
Enginyeria Ambiental (2006)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Adreça electrònica marta.schuhmacher@urv.cat
Professors/es
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
Web
Informació rellevant Es pretén introduir a l’alumne en el estudi dels diferents contaminants de l’aigua i els seus efectes.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC2 Conèixer les lleis físiques i químiques bàsiques de funcionament de l'atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.
  AC3 Relacionar les lleis de les diferents esferes per tal d'assolir la sostenibilitat.
  AC6 Utilitzar eines informàtiques i matemàtiques específiques del camp científic propi.
  AC7 Identificar els consums no sostenibles dels recursos.
  AC8 Identificar fonts de contaminació local, regional i global i avaluar-ne els seus efectes.
  AC10 Proposar modificacions per reduir la contaminació en origen i d'acord amb criteris de l'enginyeria verda.
  AC11 Definir la idea de sostenibilitat i conèixer com s'estructuren i funcionen els ecosistemes per preveure possibles desequilibris dels mateixos.
  AC12 Redactar informes sobre impacte i temàtiques mediambientals.
  AC13 Conèixer la legislació mediambiental a nivell local, regional i global.
  AC15 Conèixer eines estadístiques que permetin relacionar diferents variables mediambientals.
  AC18 Avaluar l'impacte social de la contaminació local, regional i global.
  Professionalitzador
  AP2 Preparar propostes de recerca aplicada, realitzar recerques bibliogràfiques aprofundides, dur a terme experimentació i elaboració de conclusions a partir dels experiments i preparar informes de resultats i conclusions.
  Recerca
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats.
  AR6 L’avaluació crítica de resultats de recerca, pròpia o aliena.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC11 Aprendre a aprendre.
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Introduir a l’alumne en el estudi dels diferents contaminants de l’aigua i els seus efectes. AC1
AC3
AC8
AC10
AC18
BC2
BC4
BC6
BC11
CC3
AC1
AC13
BC11
CC1
AC1
AC2
AC3
AC6
AC7
AC8
AC10
AC11
AC12
AC15
AP2
BC1
BC2
BC4
CC3
CC4
AC1
AC12
AC15
AR3
AR6
BC4
BC6
BC7
BC13
CC4
CC6

Continguts
Tema Subtema
1. Descripció del medi aquos.
2. Abundancia, cicle i usos de l’aigua.
3. Gestió de l'aigua.
4. Química de l'aigua.
5. Processos d'equilibri.
6. Contaminació de les aigües. Origen, fonts i efectes.
7. Parámetres generals indicadors de la contaminació.
8. Mètodes analítics de determinació.
9. Criteris de qualitat del aigua. Legislació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
8 0 8
 
Sessió Magistral
60 60 120
Treballs
40 40 80
Seminaris
80 80 160
Fòrums de discussió
12 0 12
 
Atenció personalitzada
20 0 20
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Treballs
Seminaris
Fòrums de discussió

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica
  • Orozco, C.; Pérez A., Gonzalez Mª N.; Rodriguez, F.;Alfayate J.M. Contaminación Ambiental. Una visión desde la química. Parininfo, 2003.ISBN: 84-9732-178-2.
Complementària

• Henry J.G; Heinke GW. Ingenieria Ambiental , Prentice Hall, 1999. ISBN: 970-17-0266-2.

Recomanacions