IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject Code 205141121
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Obligatòria First Only annual
Language
Català
Department Dret Públic
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
E-mail francescjosep.artero@urv.cat
Lecturers
ARTERO JUAN, FRANCESC JOSEP
Web
Relevant information L’assignatura de Dret Ambiental del Màster en Enginyeria Ambiental (MENTA) de la Universitat Rovira i Virgili pretén fer conèixer als alumnes els principis bàsics del sistema jurídic-administratiu vigent, els orígens i l’evolució de la legislació ambiental, l’organització administrativa i el repartiment de competències entre els diferents nivells de govern, l’aplicació del règim legal d’intervenció administrativa, i el funcionament dels sistemes de foment i de protecció de la legalitat mediambiental. El temari s’orienta cap a la comprensió general de l’ordenament jurídic mediambiental, proporcionant les eines bàsiques perquè els alumnes puguin interpretar directament la seva lògica de funcionament i l’abast de les novetats legislatives que van apareixent.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC3 Relacionar les lleis de les diferents esferes per tal d'assolir la sostenibilitat.
  AC10 Proposar modificacions per reduir la contaminació en origen i d'acord amb criteris de l'enginyeria verda.
  AC11 Definir la idea de sostenibilitat i conèixer com s'estructuren i funcionen els ecosistemes per preveure possibles desequilibris dels mateixos.
  AC12 Redactar informes sobre impacte i temàtiques mediambientals.
  AC13 Conèixer la legislació mediambiental a nivell local, regional i global.
  Professional
  AP1 Assessorar en afers d'enginyeria legal, econòmica o financera, relacionada amb els àmbits ambientals més comuns.
  AP2 Preparar propostes de recerca aplicada, realitzar recerques bibliogràfiques aprofundides, dur a terme experimentació i elaboració de conclusions a partir dels experiments i preparar informes de resultats i conclusions.
  AP3 Conèixer i interpretar la component econòmica i empresarial de les activitats relacionades amb el medi ambient.
  Research
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats.
  AR5 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
  AR6 L’avaluació crítica de resultats de recerca, pròpia o aliena.
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC9 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient.
Type C Code Competences Nuclear
  Common

Learning aims
Objectives Competences
conèixer els principis bàsics del sistema jurídic-administratiu vigent, els orígens i l'evolució de la legislació ambiental, l'organització administrativa i el repartiment de competències entre els diferents nivells de govern AC1
AC3
AC10
AC11
AC12
AC13
AP1
AP2
AP3
AR3
AR5
AR6
BC1
BC2
BC3
BC6
BC9
BC13
estudiar l'aplicació del règim legal d'intervenció administrativa, i el funcionament dels sistemes de foment i de protecció de la legalitat mediambiental AC1
AC3
AC10
AC11
AC12
AC13
AP1
AP2
AP3
AR3
AR5
AR6
BC1
BC2
BC3
BC6
BC9
BC13
comprendre de forma general l'ordenament jurídic mediambiental, proporcionant les eines bàsiques perquè els alumnes puguin interpretar directament la seva lògica de funcionament i l'abast de les novetats legislatives que van apareixent AC1
AC3
AC10
AC11
AC12
AC13
AP1
AP2
AP3
AR3
AR6
BC1
BC2
BC3
BC6
BC9
BC13

Contents
Topic Sub-topic
1. Poders públics i organització territorial. 1.1. Teoria de l’Estat i divisió de poders.
1.2. La forma d’Estat.
1.3. L’Estat autonòmic.
1.4. Organització territorial de Catalunya.
2. Fonts del Dret Administratiu. 2.1. La Constitució.
2.2. La llei i les seves manifestacions.
2.3. El reglament i les formes subordinades de l’ordenament.
3. Acte administratiu i procediment administratiu. 3.1. Concepte d’acte administratiu.
3.2. El procediment administratiu com a institució.
3.3. L’estructura del procediment administratiu.
4. La revisió d'actes en via administrativa i en via jurisdiccional. 4.1. La revisió dels actes administratius.
4.2. Característiques dels recursos administratius.
4.3. Tipus de recursos administratius.
5. Fonts del Dret Ambiental. 5.1. Origen i evolució del Dret Ambiental espanyol.
5.2. El marc internacional de la protecció jurídica del medi ambient.
5.3. Principis generals de l’actual marc internacional.
6. Organització administrativa mediambiental general i sectorial. 6.1. El paper de l’Administració en la defensa del medi ambient.
6.2. L’organització administrativa del medi ambient.
6.3. Organització actual a Espanya i Catalunya.
7. Competències mediambientals. 7.1. Distribució de competències Estat-Generalitat.
7.2. El paper del Dret Comunitari en el medi ambient.
7.3. Les competències mediambientals dels ens locals.
8. Intervenció administrativa mediambiental: llicència, autorització, avaluació d'impacte ambiental. La LIIA. 8.1. La situació anterior i els principis de la Directiva IPCC.
8.2. Contingut i estructura de la LIIAA.
8.3. El règim transitori.
9. Accés a la informació i participació ciutadana en l’àmbit del medi ambient. 9.1. El dret a la informació sobre el medi ambient.
9.2. Participació ciutadana en defensa del medi ambient.
9.3. L’auditoria ambiental i la gestió ecològica de l’empresa.
9.4. L’etiquetatge ecològic.
10. Protecció de la legalitat mediambiental. 10.1. El dret sancionador administratiu.
10.2. El dret penal ambiental com a tancament del sistema.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
 
Lecture
28 28 56
Assignments
0 10 10
 
Personal tuition
2 0 2
 
Extended-answer tests
4 0 4
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Explicació general del sentit i la significació de l'assignatura en el context dels estudis del MENTA
Lecture Desenvolupament individual de cadascun dels temes que composen el temari
Assignments Possibilitat de realitzar treballs sobre el temari proposat, a fi i efecte de complementar la nota obtinguda mitjançant l'examen

Personalized attention
 
Personal tuition
Lecture
Description
S'atenen els dubtes dels alumnes en la mitja part o en finalitzar les classes

Assessment
  Description Weight
Assignments Grau de comprensió de les matèries contingudes al temari i facilitat d'exposició de l'alumne 50%
Extended-answer tests 5 preguntes breus obligatòries i un tema a desenvolupar a triar entre dues opcions. Realització d'un examen parcial sobre la meitat del temari. 50%
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic

Martín Mateo, Ramón: “Manual de Derecho Administrativo”. Thomson-Aranzadi, 25ª edició, 2006

García de Enterría, Eduardo / Fernández, Tomás-Ramón: “Curso de Derecho Administrativo I”. Civitas, 13ª edició, 2006.

García de Enterría, Eduardo / Fernández, Tomás-Ramón: “Curso de Derecho Administrativo II”. Civitas, 10ª edició, 2006.

Ortega Álvarez, Luis (Director): “Lecciones de Derecho del Medio Ambiente”. Lex Nova, 4ª edició, 2005

Lozano Cutanda, Blanca: “Derecho Ambiental Administrativo”. Dykinson, 7ª edició, 2006.

Complementary

Recommendations