IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject Code 205141201
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optional Only annual
Language
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
ESTEVE AGUSTENCH, FRANCISCO JAVIER
E-mail xavier.esteve@urv.cat
Lecturers
ESTEVE AGUSTENCH, FRANCISCO JAVIER
Web
Relevant information

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC2 Conèixer les lleis físiques i químiques bàsiques de funcionament de l'atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera.
  AC6 Utilitzar eines informàtiques i matemàtiques específiques del camp científic propi.
  AC8 Identificar fonts de contaminació local, regional i global i avaluar-ne els seus efectes.
  AC10 Proposar modificacions per reduir la contaminació en origen i d'acord amb criteris de l'enginyeria verda.
  AC12 Redactar informes sobre impacte i temàtiques mediambientals.
  AC13 Conèixer la legislació mediambiental a nivell local, regional i global.
  AC16 Dissenyar, operar i mantenir obres, instal•lacions industrials i serveis que permetin la minimització de l'impacte ambiental.
  AC18 Avaluar l'impacte social de la contaminació local, regional i global.
  Professional
  AP3 Conèixer i interpretar la component econòmica i empresarial de les activitats relacionades amb el medi ambient.
  AP4 Calcular el cost de les instal•lacions i de la seva operació i manteniment.
  Research
  AR5 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC9 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC12 Planificació i organització.
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.

Learning aims
Objectives Competences
Conèixer els fonaments físics del so AC2
Identificar quan el soroll passa a ser contaminació. AC1
AC8
AC10
AC18
BC13
Avaluar amb criteris tècnics l'impacte ambiental del soroll AC6
AC8
AC10
AC12
AR5
BC1
BC2
BC3
BC4
BC6
BC9
BC13
Dissenyar solucions efices per reduir ( ja sigui en origen o en el receptor) la contaminació acústica AC6
AC16
AP3
AP4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC12
BC13
CC2
Conèixer les legislacions existents sobre el soroll AC13
BC6
BC13

Contents
Topic Sub-topic
1. Introducció. Conceptes bàsics. Introducció. Naturalesa del só. Pressió, intensitat i potencia sonores. Unitats de mesura. . Suma i resta de nivells sonors.Anàlisis espectral. Corbes de ponderació. Paràmetres i descriptors acústics
2. Efectes del soroll Introducció. Efectes del soroll sobre l’audició. Sistema auditiu. Efectes fisiològics no auditius. El soroll i el son. Efectes psicosocials. Altres efectes del soroll

3. Propagació del so en exteriors Radiació acústica d’una font sonora. Direccionalitat de las fonts sonores. Atenuació per la distància. Efectes del terra. Efectes atmosfèrics. Efectes de la vegetació. Atenuació por barreres
4.Mesura del soroll. Instrumentació. Micròfon de camp sonor.Sonómetres.Analitzadors de freqüència.Mesura de l’exposició sonora o dosis de soroll. Dosímetres. Tècniques generals de mesura del soroll.
5. Impacte sonor causat per distintes fonts. Obres públiques.Trànsit. Ferrocarrils. Aeroports. Instal·lacions industrials. Soroll urbà. Mapes acústics.
6. Control del soroll. Control del soroll en la font. Absorció acústica. Reverberació. Aïllament acústic. Barreres acústiques.
7. Normativa i reglamentacions Ordenances municipals. Normativa autonòmica. Reglamentació nacional i internacional. Altres normes i reglaments

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
 
Lecture
12 12 24
Problem solving, classroom exercises
6 12 18
External practicals (in the field/ excursions)
6 12 18
Assignments
1.5 7.5 9
Presentations / expositions
0.5 1.5 2
 
Personal tuition
1 0 1
 
Oral tests
1 0 1
Objective short-answer tests
1 0 1
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació dels objectius de l’assignatura, i informació general.
Lecture Exposició per part del professor dels continguts de l’assignatura.
Problem solving, classroom exercises Resolució raonada de problemes a l’aula per part del professor.
External practicals (in the field/ excursions) Sessions experimentals a càrrec dels alumnes orientades pel professor, seguint una guia didàctica.
Assignments Realització d'un treball en equip.
Presentations / expositions Presentació i exposició per part dels alumnes del treball realitzat en equip

Personalized attention
 
Personal tuition
External practicals (in the field/ excursions)
Description
Els alumnes rebran assesorament per part del professor durant totes les hores presencials de sortides de camp. Els alumnes han de passar pel despatx del professor per consultar els duptes que els vagin sortin durant el temps en que s'està cursant l'assignatura

Assessment
  Description Weight
External practicals (in the field/ excursions) Els alumnes presentaran un informe dels diferents treballs de cap realitzats 30 %
Assignments Els alumnes hauràn de realitzar un trebal en equip 20 %
Presentations / expositions Els alumnes faran una presentació en power point del trebal en equip 20 %
Oral tests Els alumnes respondran oralment de forma individual sobre questions relacionades amb els treballs de camp y del treball en equip. 15 %
Objective short-answer tests Els alumnes resoldran una prova objectva de teòria i problemes. 15 %
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria nomès es valorarà l'examen de tota l'assignatura,


Sources of information

Basic

L'alumne trobarà en el suport moodle els apunts corresponents a cada tema

Complementary

Recommendations