IDENTIFYING DATA 2007_08
Subject Code 205141208
Study programme
Enginyeria Ambiental (2006)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period
3 Optativa Only annual
Language
Anglès
Department Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinator
CORONAS SALCEDO, ALBERTO
E-mail alberto.coronas@urv.cat
dieter.boer@urv.cat
Lecturers
CORONAS SALCEDO, ALBERTO
BOER -, DIETER-THOMAS
Web
Relevant information Analysis and solution of thermal engineering problems. Learning and correct application of thermoeconomics.- Energy and environmental optimization of thermal processes.

Competences
Type A Code Competences Specific
  Common
  AC1 Identificar i enunciar problemes ambientals.
  AC6 Utilitzar eines informàtiques i matemàtiques específiques del camp científic propi.
  AC7 Identificar els consums no sostenibles dels recursos.
  AC8 Identificar fonts de contaminació local, regional i global i avaluar-ne els seus efectes.
  AC9 Conèixer totes les fonts d'energia, especialment les d'origen renovable, saber com es poden utilitzar, transformar i fer-ne ús eficient.
  AC10 Proposar modificacions per reduir la contaminació en origen i d'acord amb criteris de l'enginyeria verda.
  AC12 Redactar informes sobre impacte i temàtiques mediambientals.
  AC14 Conèixer i dissenyar les operacions unitàries.
  Professional
  AP4 Calcular el cost de les instal•lacions i de la seva operació i manteniment.
  Research
  AR3 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats.
Type B Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC3 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Lideratge.
  BC9 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC10 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC11 Aprendre a aprendre.
  BC12 Planificació i organització.
  BC13 Sensibilitat pel medi ambient.
Type C Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).

Learning aims
Objectives Competences
To analize and solve thermal engineering problems. AC1
AC6
AC7
AC8
AC9
AC14
AP4
AR3
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
Knowlegde and application of thermoeconomics. AC6
AC8
AC10
AC12
AP4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
To optimize energy consumption, economics and environmental impact of thermal processes. AC1
AC6
AC7
AC8
AC10
AC12
AP4
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6

Contents
Topic Sub-topic
1. Introduction to industrial energy.
2. Exergy: Concept and balance.
3. Irreversibility and efficiency.
4. Thermoeconomic analysis and evaluation.
5. Applications.
6. Design applications of exergy.

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours Hours outside the classroom (**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
 
Lecture
9 18 27
Problem solving, classroom exercises
1 1 2
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
10 10 20
Project proposal
4 16 20
 
Personal tuition
4 0 4
 
Practical tests
2 2 4
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació dels continguts de l'assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici simple , relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura utilitzant les programas EES i ASPEN
Project proposal Projectes que enfrontin els alumnes, treballant en equip, a problemes oberts que els facin entrenar, entre altres, les seves capacitats d’aprenentatge en cooperació, de lideratge, d’organització, de comunicació i d’enfortiment de les relacions personals. Utilització de EES i ASPEN

Personalized attention
 
Project proposal
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
Description
Asistencia en la resolució de problemes i per la realització del avantprojecte

Assessment
  Description Weight
Project proposal Prova en grup. Treball, en equip. 50%
Others

Prova pràctica final

50%
 
Other comments and second call

Sources of information

Basic Kotas, T.J., The Exergy Method of Thermal Plant Analysis, Krieger Publishing Company, Melbourne, Florida, 1995 (original Butterworths 19
Bejan, A., Tsatsaronis, G., Moran, M., Thermal Design & Optimization, John Wiley & Sons Inc., New York, 1996.
L.T. Biegler, I.E. Grossmann, A.W. Westerberg, Systematic Methods of Chemical Process Design, Prentice Hall, New Jersey, 1997.
, Engineering Equation Solver (EES), ,
, ASPENPLUS, ,
, MOODLE, ,

Complementary

Recommendations