DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura TÈCNIQUES EXPERIMENTALS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPIETATS TERMODINÀMIQUES DE FLUIDS I DE MESCLES Codi 205241203
Ensenyament
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2008)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Recerca
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions