DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX) Codi 12254107
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
SUNYER MOLNÉ, MAGÍ
Adreça electrònica magi.sunyer@urv.cat
Professors/es
SUNYER MOLNÉ, MAGÍ
Web
Descripció general Introducció a la literatura catalana del Modernisme

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Dominar en profunditat la llengua, la literatura i la cultura catalanes.
 A13 Realitzar processos de redacció i edició de textos en diferents formats i suports.
 A15 Aplicar els mètodes de gestió del patrimoni oral i tradicional.
 A16 Investigar amb la metodologia adequada en història cultural, història literària i llengua catalana.
 A17 Analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociolingüístic i literari.
 A18 Formar-se una opinió crítica sobre textos i discursos i expressar una opinió clara i concisa oralment i per escrit.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A9 Coneix la història, teoria i crítica literàries
Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i polític
Comprèn la literatura com un espai de representació i debat ideològic i de construcció de discursos socials
 A13 Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana
 A15 Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i la seva recepció
 A16 Coneix la història, teoria i crítica literàries
Comprèn tant la importància estètica de la literatura com el seu paper cultural, social i polític
 A17 Adquireix coneixements i termes específics sobre els diferents aspectes de la creació literària i la seva recepció
 A18 Aplica conceptes en el camp professional de la docència de la literatura, en el de la gestió i administració cultural del patrimoni escrit i oral, i en el de la redacció i edició de textos de tot tipus i en diferents formats
Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per entendre els períodes, moviments, etapes, generacions, estils i obres de la literatura catalana
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Sap respondre les preguntes que se li formulen
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
El Modernisme Estudi del concepte de Modernisme. Estudi del moviment i del període.
Corrents ideològics i estètics. Fonaments filosòfics. Etapes. Autors i obres Estudi dels corrents ideològics i estètics, dels fonaments filosòfics, de les etapes, dels autors i de les principals obres del Modernisme
La poesia, la novel•la i el teatre modernistes Estudi monogràfic d’alguns autors i obres pertanyents a aquests gèneres literaris del Modernisme. Estudi específic de Joan Maragall, Víctor Català, Joan Puig i Ferreter, Prudenci Bertrana, Santiago Rusiñol, Ignasi Iglésies i Adrià Gual.
El Noucentisme Estudi del concepte de Noucentisme. Estudi del moviment i del període.
La literatura noucentista Estudi monogràfic d’alguns autors i obres. Estudi específic d'Eugeni d'Ors. Josep Carner, Guerau de Liost
La literatura en temps del Noucentisme Estudi de literatura no noucentista publicada durant el Noucentisme. Estudi específic de Josep Maria de Sagarra
Les avantguardes Estudi del Futurisme i el Surrealisme català. Estudi específic de Joan Salvat-Papasseit i J. V. Foix
La represa de la narrativa Estudi de la narrativa després del 1925, exclosa la dels narradors de la generació de la República. Estudi específic de Joan Puig i Ferreter i Carles Soldevila

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A16
A17
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A16
A18
30 30 60
Treballs
A13
B6
4 20 24
Atenció personalitzada
A18
5 0 5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del curs, del sistema de treball, de la bibliografia general i del sistema d'avaluació
Sessió Magistral Classe amb exposició de continguts literaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Lectura i anàlisis de textos, amb intervenció activa dels estudiants
Treballs Estudis sobre obres literàries d'escriptors tractats en les sessions magistrals i en les d'exercicis a l'aula ordinària

Atenció personalitzada
Descripció
Els estudiants hauran d'acudir al despatx del professor, en les hores d'atenció a l'estudiant, per consultar dubtes o plantejar iniciatives

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A16
A18
Treball conjunt i individualitzat alhora de textos 20%
Treballs
A13
B6
Estudis sobre obres literàries d'escriptors tractats en les sessions magistrals i en les d'exercicis a l'aula ordinària 80%
Altres  

Només per als estudiant que no asssisteixin a classe amb regularitat: a més dels treballs, examen a final de quadrimestre, amb el mateix percentatge que la resolució de problems per als altres, 20%

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Alan Yates, Una generació sense novel·la?, 1975, Ed. 62
Joaquim Molas (coord.), Història de la literatura catalana, VIII, IX i X, 1986-87, Ariel
Francesc Curet, Història del teatre català, 1967, Aedos
Xavier Fàbregas, Història del teatre català, 1978, Millà
, Els Marges, trimestral,
, Caplletra, trimestral, Universitat de València
, Llengua & Literatura, anual, Institut d'Estudis Catalans
, Randa, semestral, Moll
, Estudis de Llengua i Literatura Catalana, , AILLC

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Els estudiants farien bé de llegir tantes obres literàries del període com els fos possible abans de començar l'assignatura
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent