2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Grau d'Educació Social (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer l'evolució històrica de l'Educació Social.
  A2 Conèixer els fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d'actuació.
  A3 Conèixer les característiques fonamentals dels entorns socials i laborals de la intervenció socioeducativa.
  A4 Conèixer la metodologia de la intervenció socioeducativa així com la metodologia per a la seva avaluació.
  A5 Identificar i diagnosticar els factors que incideixen en les situacions personals, familiars i socials.
  A6 Dissenyar programes d'intervenció educativa (individuals, grupals i comunitaris).
  A7 Dissenyar i organitzar recursos, projectes i serveis socioeducatius.
  A8 Utilitzar els procediments i les tècniques adequades per a l'anàlisi de la realitat social.
  A9 Utilitzar les estratègies, els procediments i les tècniques adequades per a la mediació.
  A10 Utilitzar les estratègies, els procediments i les tècniques adequades per a la intervenció educativa.
  A11 Col•laborar i assessorar als mitjans de comunicació en l'elaboració de programes amb contingut socioeducatiu.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.