2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
1
2
5
4
0
0
1
SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
1
1
2
5
4
0
0
2
PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
1
1
2
5
4
0
0
3
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
1
1
2
5
4
0
0
4
HABILITATS COMUNICATIVES
A1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
RA1Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Comprèn els nivells de concreció de la planificació didàctica.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora
i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Coneix els models educatius i les seves metodologies.
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Coneix els models educatius i les seves metodologies.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als
drets humans.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
A4Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre
ells.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
A5Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i
la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els
valors en la primera infància.
RA1Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Organitza els entorns d'aprenentatge i el treball en equip.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
A6Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles
disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions
d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per
escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
RA1Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i
avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i
aprenentatge en diversos contextos educatius.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
A8Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i
les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de
construcció de la personalitat en la primera infància.
RA1Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge
i les seves dificultats en el context familiar i escolar.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix els conceptes i models teòrics proposats per a l'estudi del desenvolupament de la
personalitat al llar de la infància.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i
socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva
global del desenvolupament .

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
A9Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn
el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i
adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
RA1Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els fonaments i història de l'educació i els elements que configuren l'acció educativa.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
RA1Observa i analitza els contextos educatius.
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Observa i analitza els contextos educatius.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
A12Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les
competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals.
Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
RA1Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Identifica les condicions institucionals, legislatives i polítiques que emmarquen la pràctica
educativa.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA16Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix les bases antropològiques, històriques i sociològiques de l'educació.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA17Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA18Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA19Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA19 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA20Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA20 - Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels
objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Troba la solució adequada

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Troba la solució adequada

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Troba la solució adequada

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Experimenta amb procediments nous
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Experimenta amb procediments nous

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA8Troba nous mètodes per fer les coses
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Troba nous mètodes per fer les coses

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA16Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA17Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA18Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA7Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA8Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA9Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA10Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA11Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA12Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA13Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA14Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA15Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA16Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA12Dirigeix reunions amb eficàcia
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA16Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Interpreta les relacions de gènere, les intergeneracionals, les culturals i les dels diferents
estils de vida.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA17Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - Interpreta de manera crítica i respectuosa les diferents expressions culturals.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA18Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA18 - Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment
equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA16Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA16 - Coneix els principis de l'orientació, la mediació i la tutoria en les relacions educatives.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA17S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA17 - S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA6Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA7Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA8Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA9En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA10Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i
els reptes que planteja

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
B8Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
RA1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Estableix objectius clars pel projecte
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Estableix objectius clars pel projecte

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA9Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA10Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA10 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les person es amb
discapacitat

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identificar necessitats de formació
    RA1 - Identificar necessitats de formació

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA1 - Identificar necessitats de formació

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA1 - Identificar necessitats de formació

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA1 - Identificar necessitats de formació

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES
 RA4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11254001/SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11254002/PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11254003/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
    RA4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

11254004/HABILITATS COMUNICATIVES