2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
 
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics al voltant dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
  AP2 Planificar, desenvolupar i evaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants, així com a l'orientació dels mateixos, tant de forma individual com en col·laboració amb el personal docent i els professonals del centre.
  AP3 Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada.
  AP4 Concretar el currículum que s'hagi d'implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
  AP5 Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat dels drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
  AP6 Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per aprendre per ells mateixos i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personal.
  AP7 Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i enfrontar-se a problemes de disciplina i resolució de conflictes.
  AP8 Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura a l'entorn on estigui ubicat. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada. Participar en l'evaluació, la investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
  AP9 Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i dels models de millora de la qualitat amb l'aplicació als centres d'ensenyament.
  AP10 Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual, les perspectives i la interrelació amb la realitat social de cada època.
  AP11 Informar i assessorar a les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.
TipusB Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
  BP1 Aprendre a aprendre.
  BP2 Resoldre problemes complexes en contextos d'innovació i multidisciplinars.
  BP3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, a l'avantguarda del camp d'estudi.
  BP4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BP5 Treballar de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  BP6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en un àmbit tècnic concret.
  BP7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Professionalitzador
  CP1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  CP2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CP3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CP4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CP5 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania)
  CP6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que es planteja a la universitat (Orientació professional)