2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
A A 
català 
 
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics al voltant dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
  AP2 Planificar, desenvolupar i evaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants, així com a l'orientació dels mateixos, tant de forma individual com en col·laboració amb el personal docent i els professonals del centre.
  AP3 Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada.
  AP4 Concretar el currículum que s'hagi d'implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
  AP5 Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat dels drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
  AP6 Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seva capacitat per aprendre per ells mateixos i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personal.
  AP7 Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula, dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, i enfrontar-se a problemes de disciplina i resolució de conflictes.
  AP8 Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura a l'entorn on estigui ubicat. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada. Participar en l'evaluació, la investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
  AP9 Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i dels models de millora de la qualitat amb l'aplicació als centres d'ensenyament.
  AP10 Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual, les perspectives i la interrelació amb la realitat social de cada època.
  AP11 Informar i assessorar a les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 CT1. Desenvolupar l’autonomia suficient per treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
  BC2 CT2. Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  BC3 CT3. Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
  BC4 CT4. Treballar en equips multidisciplinaris i en contextos complexos
  BC5 CT5. Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  BC6 CT6. Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
  BC7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
TipusC Codi Competències Nuclears