2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
History (2001)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Coneixement de la història general (universal) i del territori (coneixement de la història nacional pròpia –segons Aneca-)
  A2 Coneixement de l’estructura diacrònica de la història
  A3 Coneixement de la didàctica de la història
  A4 Coneixement de la història com a disciplina en construcció: s’ha de repensar
  A5 Consciència dels temes i problemàtiques objecte de debat historiogràfic: el que ens preocupa des de la contemporaneïtat o ha interessat en altres èpoques
  A6 Us, ordenació e interpretació de les fonts històriques
  A7 Coneixement de la història local
  A8 Coneixement de la història de la integració europea
  A9 Coneixement detallat d’un o més períodes específics del passat de la humanitat
Type B Code Competences Transversal
  B1 Habilitat d’exposar de forma narrativa i oral –capacitat de comunicar-se oralment i utilitzar la terminologia o tècniques acceptades a la professió-
  B2 Coneixement de i habilitat per a usar els instruments de recopilació d’informació, tals com catàlegs bibliogràfics, inventaris d’arxius, i referències electròniques
  B3 Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en la pròpia llengua
  B4 Capacitat de llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic
  B5 Coneixement de i habilitat per a usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes
  B6 Capacitat analítica i crítica
  B7 Capacitat d’organització i planificació
  B8 Treball en equip
  B9 Relativisme constructiu
  B10 Independència de judici
  B11 Habilitats de relacions interpersonals
  B12 Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
  B13 Raonament crític
  B14 Compromís ètic
  B15 Aprenentatge autònom
  B16 Adaptació a les noves situacions
  B17 Motivació per la qualitat
  B18 Motivació pel rigor
  B19 Liderat
  B20 Creativitat
  B21 Sensibilitat per temes medioambientals
  B22 Coneixement de llengua estrangera
  B23 Està preparat per a la formació al llarg de la vida amb l’objectiu de millorar personalment i excel·lir professionalment
  B24 Resol problemes de forma efectiva
  B25 Aplica pensament, crític, lògic i creatiu
  B26 Treballa de forma autònoma
  B27 Treballa de forma col·laborativa
  B28 Està compromès amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B29 Es comunica de manera efectiva en la pràctica professional i com a ciutadà (assertivitat)
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d’un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuaris les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia