2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Periodisme (2004)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Coneixement dels processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories que els formalitzen i critiquen des d’un punt de vista conceptual, metodològic i investigatiu
  A2 Coneixement i aplicació de les tecnologies i dels sistemes utilitzats per processar, elaborar i transmetre informació, així com per expressar i difondre creacions o ficcions, i en particular el disseny gràfic i la infografia
  A3 Coneixement i capacitat d'expressió en altres llengües estrangeres a part de l'anglès (en particular les de major difusió internacional)
  A4 Coneixement de l’actualitat i de l’evolució història de les modalitats i tradicions periodístiques espanyoles, europees i internacionals contemporànies, així com de les teories, els conceptes i els corrents que les estudien
  A5 Coneixement de l’estat del món i de la seva evolució història recent; comprensió dels seus paràmetres bàsics (polítics, econòmics i culturals)
  A6 Coneixement de la realitat sociocomunicativa de la Comunitat Autònoma (estructura, polítiques i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial
  A7 Coneixement de l’estructura dels mitjans de comunicació i dels seus principals formats
  A8 Coneixement de l’ètica i la deontologia professional de periodisme, així com de l’ordenament jurídic de la informació
  A9 Coneixement de les teories sobre la publicitat, les relacions públiques i la comunicació corporativa, a partir de l’aplicació del pensament creador i mitjançant les seves manifestacions i activitats
  A10 Coneixement de l’impacte social de les tecnologies informatives i de la comunicació contemporània, així com de les mediacions del sistema comunicatiu i del sistema social
  A11 Coneixement de l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa de comunicació
  A12 Capacitat i habilitat per expressar-se amb fluidesa i eficàcia comunicativa en les llengües pròpies de manera oral i escrita, adoptant els recursos lingüístics i literaris més adequats per als diferents mitjans de comunicació
  A13 Capacitat per llegir i analitzar textos i documents especialitzats de qualsevol tema rellevant i resumir-los o adaptar-los mitjançant un llenguatge o lèxic comprensible per a un públic majoritari
  A14 Capacitat i habilitat per comunicar eficaçment i de forma adaptada a les característiques de cada un dels mitjans de comunicació (premsa, fotografia, ràdio, televisió), en les seves modernes formes combinades (multimèdia) o nous suports digitals (internet), mitjançant la hipertextualitat.
  A15 Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i les tècniques informatives i comunicatives, en els diferents mitjans o sistemes mediàtics combinats i interactius (multimèdia)
  A16 Capacitat i habilitat per utilitzar els sistemes i els recursos informàtics i les seves aplicacions interactives
  A17 Capacitat i habilitat per al disseny dels aspectes formals i estètics en mitjans escrits, gràfics, audiovisuals i digitals, així com l’ús de tècniques informàtiques per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics
  A18 Capacitat i habilitat per al desenvolupament de les principals tasques periodístiques, desenvolupades a través d’àrees temàtiques, aplicant gèneres i procediments periodístics
  A19 Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document (escrit, sonor, visual, etc.) d’utilitat per a l’elaboració i el processament de la informació, així com per al seu aprofitament comunicatiu persuasiu o de ficció i d’entreteniment
  A20 Capacitat i habiltiat per recuerar, organitzar, analitzar i processar informació i comunicació amb la finalitat de ser difosa, servida o tractada per a usos privats o col·lectius a través de diversos mitjans i suports o en la creació de produccions de qualsevol tipus
  A21 Comprensió de les dades i de les operacions matemàtiques realitzades amb algunes d’elles d’ús corrent en els mitjans de comunicació i capacitat i habiltiat per utilitzar dades i estadístiques de manera correcta i comprensible per a la divulgació majoritària
  A22 Capacitat i habilitat per exposar raonadament idees, a partir dels fonaments de la retòrica i de les aportacions de les noves teories de l’argumentació, així com de les tècniques comunicatives aplicades a la persuasió
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Planificació i organització
  B10 Capacitat de lideratge
  B11 Motivació per la qualitat
  B12 Presa de desicions
  B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió de l'anglès
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia