2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in the History of Art (2008)
 Subjects
  INTERPRETATION OF HERITAGE
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Introductory activities
Introduccció al tema, presentació del professors, metodologia i calendari 5%
Lecture
A2
Presentacions

30
Fieldwork/excursions
A3
B7


Es visitaran diversos espais patrimonials


10%
Assignments
A3
B7
L'alumne haurà d'elaborar una ruta patrimonial inèdita i exposar-la a classe (40% treball i 40% exposició) 40
Presentations / oral communications
A3
C5
Others  

Assistencia a classe

10
 
Other comments and second call

Pels exàmens s'aplicarà una normativa vàlida pel tema de la tinença de dispositius de comunicació i transmissió durant els mateixos:

"El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).