2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Bachelor's Degree in History the History of Art
 Subjects
  HERITAGE AND SOCIETY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
C5
Es realitzarà un treball i la seva exposició a classe. 100%
Others  
 
Other comments and second call

Aquesta assignatura forma part del projecte Aprenentatge Servei. L'alumne haurà de realitzar un diari, seguint les pautes vistes a classe, a partir de les entrevistes que es realitzaran a gent gran. Les entrevistes treballaran la memòria històrica i s'adreçaran a la recerca de patrimoni cultural local.I en prepararà un treball.

També es preveu, segons el material recuperat, la preparació d'una petita exposició del mateix.

Un cop superades les classes i la pràctica programada l'alumne podrà disposar d'un certificat conforme ha participat en aquest projecte.

A la segona convocatòria es farà un únic examen amb un valor del 100%.

Es recorda que, a l'hora de realitzar exàmens, s'aplicarà una normativa vàlida pel tema de la tinença de dispositius de comunicació i transmissió durant els mateixos:

"El professor podrà establir a la Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).