2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
english 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer les coordenades espai – temporals (diacronia i sincronia) i els límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la Història de l’Art.
  A2 Analitzar la visió diacrònica general de la Història de l’Art Universal.
  A3 Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en els contextos europeu – occidental i hispànic.
  A4 Interpretar els coneixements particulars i optatius de la Història de l’Art.
  A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
  A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la Història de l’Art.
  A7 Interpretar les imatges. (Coneixements bàsics d’iconografia)
  A8 Aplicar les diferents metodologies d’aproximació a la Història de l’Art i de la seva contingència històrica (Historiografia de l’Art).
  A9 Aplicar la metodologia científica en Història de l’Art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
  A10 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, criteris de restauració i gestió del patrimoni històric – artístic i cultural.
  A11 Conèixer els aspectes bàsics de la museologia i la museografia.
  A12 Conèixer la documentació, composició de materials i tècniques constructives dels bens artístics mobles i immobles.
  A13 Conèixer la gestió de col•leccions d’art: inventari, documentació, catalogació, exposicions i difusió d’art.
  A14 Conèixer el mercat de l’Art: anticuariat, galeries, taxació i mecenatge.
  A15 Conèixer els mitjans instrumentals aplicats a la Història de l’Art: gràfics, dibuix artístic i lineal, fotografia, imatge en moviment, informàtica, coneixements per a interpretar els anàlisis de tipus material de la obra d’art (físics, químics, informes de restauració).
  A16 Conèixer els diferents períodes de la Història Universal.
  A17 Conèixer a nivell general la Geografia regional i humana.
  A18 Conèixer de forma general o específica les tècniques historiogràfiques: epigrafia, paleografia, arxivística, diplomàtica, arqueologia.
  A19 Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: Filosofia, llengües antigues, Lingüística, Semiòtica, Història del Teatre i la Literatura, Història de la Música, Mitologia clàssica, Història de les Grans Religions, Sociologia i Antropologia.
  A20 Conèixer la història general i del territori.
  A21 Conèixer la estructura diacrònica de la història.
  A22 Conèixer els temes i problemàtiques objecte de debat historiogràfic.
  A23 Conèixer els espais geogràfics regionals i els fonaments de la geografia humana i de la geografia física.
  A24 Elaborar, relacionar, sintetitzar i representar gràfica i cartogràficament informació geogràfica per a la comprensió i interpretació del territori.
  A25 Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions interrelacionant els fenòmens geogràfics (medi físic i humà) a diferents escales territorials.
  A26 Conèixer les teories dels principals pensadors.
  A27 Capacitat de reflexió i de raonament crític.
  A28 Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica moderna.
  A29 Conèixer i comprendre les relacions ideològiques i estètiques entre la literatura i la societat.
  A30 Utilitzar el vocabulari tècnic bàsic per a entendre els processos i estructures de la creació literària i aplicar aquests coneixements a través d’anàlisis crítics argumentats amb propietat oralment i per escrit.
  A31 Comprendre la literatura com una experiència cultural i estètica i com un espai de debat ideològic mitjançant diversos recursos creatius.
  A32 Manejar la terminologia bàsica de l’antropologia social i cultural.
  A33 Conèixer i comprendre a un nivell elemental els sistemes socials (parentesc, religió i visió del món, política, economia, gènere, art, etc.) i les seves dinàmiques dins de cultures específiques.
  A34 Conèixer i comprendre els processos contemporanis de multiculturalisme, interculturalitat i diversitat cultural.
  A35 Conèixer i usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col·laborativa.
  B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
  B8 Sensibilització en temes medioambientals.
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  C2 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  C3 Management of information and knowledge.
  C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  C5 Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.
  C6 Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.