2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Grau d'Història de l'Art (2008)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer les coordenades espaciotemporals (diacronia i sincronia), els límits i les interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’art.
  A2 Analitzar la visió diacrònica general de la història de l'art universal.
  A3 Analitzar la visió diacrònica regional i completa dels fenòmens artístics territorials en el context europeu occidental i hispànic.
  A4 Interpretar els coneixements particulars i optatius de la història de l'art.
  A5 Analitzar el coneixement sistemàtic i integrat del fet artístic: diferents llenguatges (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, fotografia, cinema, música, etc.), procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
  A6 Interpretar les principals fonts literàries i documentals de la història de l’art.
  A7 Interpretar les imatges (coneixements bàsics d'iconografia).
  A8 Aplicar les diferents metodologies d’aproximació a la història de l’art i de la seva contingència històrica (historiografia de l’art).
  A9 Aplicar la metodologia científica en història de l'art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l'obra d'art, replantejament de problemes, recerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
  A10 Avaluar la història de la conservació i les problemàtiques actuals, els criteris de restauració i la gestió del patrimoni historicoartístic i cultural.
  A11 Conèixer els aspectes bàsics de la museologia i la museografia.
  A12 Conèixer la documentació, la composició dels materials i les tècniques constructives dels béns artístics mobles i immobles.
  A13 Conèixer la gestió de col·leccions d'art: inventari, documentació, catalogació, exposicions i difusió d'art.
  A14 Conèixer el mercat de l’art: antiquariat, galeries, taxació i mecenatge.
  A15 Conèixer els mitjans instrumentals aplicats a la història de l'art: gràfics, dibuix artístic i lineal, fotografia, imatge en moviment, informàtica, coneixements per interpretar les anàlisis de tipus material de la obra d’art (físiques, químiques, informes de restauració).
  A16 Conèixer els diferents períodes de la història universal.
  A17 Conèixer a trets generals la geografia regional i humana.
  A18 Conèixer de forma general o específica les tècniques historiogràfiques: epigrafia, paleografia, arxivística, diplomàtica, arqueologia.
  A19 Conèixer la relació interdisciplinària de les humanitats: filosofia, llengües antigues, lingüística, semiòtica, història del teatre i la literatura, història de la música, mitologia clàssica, història de les grans religions, sociologia i antropologia.
  A20 Conèixer la història general i del territori.
  A21 Conèixer l'estructura diacrònica de la història.
  A22 Conèixer els temes i les problemàtiques objecte de debat historiogràfic.
  A23 Conèixer els espais geogràfics regionals i els fonaments de la geografia humana i de la geografia física.
  A24 Elaborar, relacionar, sintetitzar i representar gràficament i cartogràficament informació geogràfica per a la comprensió i interpretació del territori.
  A25 Explicar la diversitat de llocs, regions i localitzacions interrelacionant els fenòmens geogràfics (medi físic i humà) a diferents escales territorials.
  A26 Conèixer les teories dels principals pensadors.
  A27 Capacitat de reflexió i de raonament crític.
  A28 Conèixer i comprendre els referents filosòfics implicats en l’acció històrica moderna.
  A29 Conèixer i comprendre les relacions ideològiques i estètiques entre la literatura i la societat.
  A30 Utilitzar el vocabulari tècnic bàsic per entendre els processos i les estructures de la creació literària i aplicar aquests coneixements a través d'anàlisis crítiques argumentades amb propietat oralment i per escrit.
  A31 Comprendre la literatura com una experiència cultural i estètica i com un espai de debat ideològic mitjançant diversos recursos creatius.
  A32 Manejar la terminologia bàsica de l’antropologia social i cultural.
  A33 Conèixer i comprendre a un nivell elemental els sistemes socials (parentesc, religió i visió del món, política, economia, gènere, art, etc.) i les seves dinàmiques dins de cultures específiques.
  A34 Conèixer i comprendre els processos contemporanis de multiculturalisme, interculturalitat i diversitat cultural.
  A35 Conèixer i usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització en temes mediambientals
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.