2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau de Periodisme (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Conèixer l’estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre'n els paràmetres bàsics (juridicopolítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
  A2 Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius textuals, orals i visuals en les societats contemporànies amb l’ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
  A3 Aplicar adequadament les tecnologies i els sistemes utilitzats per recopilar, processar, elaborar i transmetre continguts periodístics a través dels mitjans de comunicació i d’Internet.
  A4 Construir missatges orals i escrits destinats a productes periodístics que siguin eficaços, correctes i atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies retòriques més adequades per a cada tipus d’audiència, objectiu comunicatiu i canal periodístic.
  A5 Conèixer l’estructura, el funcionament i la gestió de l’empresa, parant una atenció especial a les empreses periodístiques.
  A6 Produir productes periodístics audiovisuals aplicant la gramàtica específica del so i de la imatge fixa i en moviment i dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de programes i productes audiovisuals periodístics.
  A7 Conèixer de forma teòrica i aplicada els fonaments de l’exercici del periodisme: redacció i estil, concepte d’actualitat, noticiabilitat, organització laboral i professional, deontologia.
  A8 Comprendre la realitat sociocomunicativa de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament empresarial) en el context espanyol, europeu i mundial.
  A9 Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
  A10 Saber dissenyar els aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals, i en qualsevol tipus de suport gràfic, així com conèixer l’ús de tècniques i eines per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics.
  A11 Conèixer i saber aplicar els diferents gèneres periodístics escrits i els gèneres i formats de programes audiovisuals per narrar, analitzar o valorar l’actualitat de forma eficaç, responsable i creativa.
  A12 Conèixer els fonaments de l’ordenament jurídic en matèria d’exercici de la comunicació social (periodística, d’entreteniment i persuasiva) des del punt de vista dels drets fonamentals però també de l’operativa quotidiana.
  A13 Conèixer i saber aplicar les principals tècniques i sistemes de gestió de les relacions entre els organismes públics o privats i el sistema mediàtic.
  A14 Dissenyar, planificar i desenvolupar projectes complexos de programes i programacions audiovisuals i de productes interactius de tractament de l’actualitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp del Periodisme.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
  B7 Adquirir sensibilització pels temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
  B9 Saber planificar i organitzar.
  B10 Tendir cap a la qualitat.
  B11 Tenir capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.