2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Grau de Llengua i Literatura Catalanes (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
  A2 Demostrar que coneix els corrents teòrics i metodológics de la literatura i crítica literària.
  A3 Entendre una segona llengua estrangera i expressar-se en ella en un nivell bàsic.
  A4 Aprofundir en el coneixement de l'ésser humà i dels seus diversos entorns culturals.
  A5 Acostar-se a la llengua llatina i als aspectes més generals de la tradició clàssica.
  A6 Demostrar que coneix l'evolució del llatí a les llengües romàniques i l'origen de les literatures romàniques.
  A7 Demostrar que coneix la història de la literatura en llengua catalana.
  A8 Demostrar un coneixement avançat de les tècniques i els mètodes de la investigació i la creació literàries i de l'edició de textos.
  A9 Demostrar que coneix l'estructura, l'ús, la variació i l'evolució històrica de la llengua catalana.
  A10 Demostrar un coneixement avançat dels mecanismes orals i escrits de la llengua catalana i de les diverses metodologies que implica l'activitat professional que se'n deriva.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.