2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
2
2
5
4
0
0
1
LITERATURA
1
2
2
5
4
0
0
2
ANGLÈS I
1
2
2
5
4
0
0
3
ANGLÈS II
1
2
2
5
4
0
0
4
COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
1
2
2
5
4
0
0
5
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
1
2
2
5
4
0
0
6
LINGÜÍSTICA
1
2
2
5
4
0
0
7
PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
1
2
2
5
4
0
0
8
ANTROPOLOGIA CULTURAL
1
2
2
5
4
0
0
9
LITERATURA I SOCIETAT
1
2
2
5
4
0
1
0
FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
1
2
2
5
4
1
0
1
LLENGUA ALEMANYA I
1
2
2
5
4
1
0
2
LLENGUA FRANCESA
1
2
2
5
4
1
0
3
LLENGUA ALEMANYA II
1
2
2
5
4
1
0
4
LITERATURA FRANCESA
1
2
2
5
4
1
0
5
LITERATURA ROMÀNICA
1
2
2
5
4
1
0
6
CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
1
2
2
5
4
1
0
7
CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
1
2
2
5
4
1
1
3
LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
1
2
2
5
4
1
1
4
EL LLEGAT CLÀSSIC
1
2
2
5
4
1
1
5
LLATÍ
1
2
2
5
4
1
1
6
COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
1
2
2
5
4
1
1
7
COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
1
2
2
5
4
1
1
8
LLENGUA ANGLESA I
1
2
2
5
4
1
1
9
LLENGUA ANGLESA II
1
2
2
5
4
1
0
8
ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
1
2
2
5
4
1
0
9
LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
1
2
2
5
4
1
1
0
ETNOPOÈTICA
1
2
2
5
4
1
1
1
CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
0
GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
1
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
2
MORFOLOGIA CATALANA
1
2
2
5
4
1
1
2
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
1
2
2
5
4
1
2
3
DIALECTOLOGIA CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
4
SINTAXI CATALANA
1
2
2
5
4
1
2
5
CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
1
2
2
5
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
2
2
5
4
2
0
2
DONES, LLENGUATGES I CULTURA
1
2
2
5
4
2
0
3
NARRATIVA ORAL
1
2
2
5
4
2
0
4
ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
1
2
2
5
4
2
0
5
TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
1
2
2
5
4
2
1
1
ORTOTIPOGRAFIA
1
2
2
5
4
2
1
3
MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
1
2
2
5
4
2
1
5
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
1
2
2
5
4
2
1
6
GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
1
2
2
5
4
2
1
7
GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
1
2
2
5
4
2
1
8
GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
1
2
2
5
4
2
1
9
CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
1
2
2
5
4
2
2
5
FRANCÈS COMUNICATIU
1
2
2
5
4
2
2
6
CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
1
2
2
5
4
2
2
7
LLENGUA ALEMANYA III
1
2
2
5
4
2
2
8
LLENGUA ALEMANYA IV
1
2
2
5
4
2
2
9
MITOLOGIA
1
2
2
5
4
2
3
0
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
1
2
2
5
4
2
3
1
ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
A1Entendre la llengua anglesa i expressar-s'hi oralment i per escrit de manera fluida i precisa.
RA1Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254229/MITOLOGIA
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA1 - Coneix la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254229/MITOLOGIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA3Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254229/MITOLOGIA
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA3 - Desenvolupa la capacitat d'expressió oral i escrita per satisfer les necessitats d’ús
instrumental de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA4Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254229/MITOLOGIA
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA4 - Coneix el sistema de sons de la llengua anglesa i la seva relació amb el sistema ortogràfic i la
importància de la pronunciació en l'expressió oral

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA5Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254229/MITOLOGIA
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA5 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari de la llengua anglesa a un nivell bàsic

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA6Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254001/LITERATURA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254115/LLATÍ
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254229/MITOLOGIA
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA6 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre l'anglès i l'espanyol/el català i es
familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües
per poder-los identificar i corregir

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA7Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254001/LITERATURA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254115/LLATÍ
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254229/MITOLOGIA
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA7 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la llengua anglesa

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
A2Entendre una llengua estrangera i expressar-s'hi oralment i per escrit a un nivell bàsic.
RA1Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254001/LITERATURA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254115/LLATÍ
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254229/MITOLOGIA
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA1 - Mostra un maneig de la gramàtica i el vocabulari d'una segona llengua estrangera a un nivell bàsic

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA2Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254001/LITERATURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254115/LLATÍ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254229/MITOLOGIA
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA2 - Desenvolupa la capacitat de comprensió oral i escrita per satisfer les necessitats d'ús d'una
segona llengua estrangera

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA3Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254001/LITERATURA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254115/LLATÍ
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254229/MITOLOGIA
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA3 - Es sensibilitza sobre els aspectes de més contrast entre la segona llengua estrangera i
l'espanyol/el català i es familiaritza amb els errors més comuns que es donen en el procés de
transferència entre llengües per poder-los identificar i corregir

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA4Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254001/LITERATURA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254115/LLATÍ
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254229/MITOLOGIA
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA4 - Es sensibilitza sobre el sistema de sons de la segona llengua estrangera

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA5Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254001/LITERATURA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254115/LLATÍ
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254229/MITOLOGIA
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA5 - Utilitza les noves tecnologies per adquirir coneixements, desenvolupar tasques, solucionar problemes
i millorar diversos aspectes relacionats amb el propi procés d'aprenentatge de la segona llengua
estrangera

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA6Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254001/LITERATURA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254115/LLATÍ
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254229/MITOLOGIA
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA6 - Valora la importància de la responsabilitat, l'organització, la disciplina i la consistència a
l'hora de dur a terme treballs individuals i en grup com a qualitats necessàries per al
desenvolupament personal

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA7És capaç de comentar i valorar textos literaris
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254001/LITERATURA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254115/LLATÍ
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254229/MITOLOGIA
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA7 - És capaç de comentar i valorar textos literaris

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA8Coneix les tendències i les obres literàries més significatives
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254001/LITERATURA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254115/LLATÍ
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254229/MITOLOGIA
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA8 - Coneix les tendències i les obres literàries més significatives

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA9Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254001/LITERATURA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254115/LLATÍ
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254229/MITOLOGIA
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA9 - Coneix les relacions entre literatura, pintura, fotografia i cinema

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA10Coneix les relacions entre les tradicions europees
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254001/LITERATURA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254115/LLATÍ
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254229/MITOLOGIA
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA10 - Coneix les relacions entre les tradicions europees

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA11Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254001/LITERATURA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254115/LLATÍ
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254229/MITOLOGIA
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA11 - Es sensibilitza sobre les característiques diferenciadores de la cultura alemanya

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
A3Tenir un coneixement instrumental avançat de la llengua catalana i de la llengua espanyola.
RA1Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254229/MITOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA1 - Coneix i aplica les convencions ortotipogràfiques, les normes ortogràfiques i gramaticals i les
regles de construcció dels textos escrits

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA2Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254001/LITERATURA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254115/LLATÍ
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254229/MITOLOGIA
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA2 - Distingeix els errors ortotipogràfics, ortogràfics i gramaticals i la violació de les regles de
construcció dels textos escrits

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA3Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254229/MITOLOGIA
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA3 - Coneix les diferències entre l’estàndard escrit i les altres varietats lingüístiques

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA4Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254001/LITERATURA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254115/LLATÍ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254229/MITOLOGIA
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA4 - Identifica els errors més comuns que es donen en el procés de transferència entre llengües per
poder-los corregir

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA5Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254229/MITOLOGIA
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA5 - Reconeix els trets bàsics de l'oralitat i les seves funcions

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA6Domina el sistema fònic de la llengua estàndard
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254001/LITERATURA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254115/LLATÍ
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254229/MITOLOGIA
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA6 - Domina el sistema fònic de la llengua estàndard

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA7Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254001/LITERATURA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254115/LLATÍ
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254229/MITOLOGIA
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA7 - Utilitza correctament la llengua oral en l'àmbit fònic

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA8Identifica els problemes d'expressió oral més comuns
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254001/LITERATURA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254115/LLATÍ
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254229/MITOLOGIA
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA8 - Identifica els problemes d'expressió oral més comuns

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA9Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254001/LITERATURA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254115/LLATÍ
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254229/MITOLOGIA
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA9 - Comunica correctament en llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
A4Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la lingüística i les seves aplicacions.
RA1Coneix les bases teòriques de la lingüística
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254229/MITOLOGIA
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA1 - Coneix les bases teòriques de la lingüística

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA2Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254229/MITOLOGIA
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA2 - Coneix les bases neurofisiològiques del llenguatge humà

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA3Coneix les característiques del llenguatge humà
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254229/MITOLOGIA
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA3 - Coneix les característiques del llenguatge humà

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA4Coneix les aplicacions de la lingüística
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254229/MITOLOGIA
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA4 - Coneix les aplicacions de la lingüística

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA5Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254229/MITOLOGIA
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA5 - Reflexiona sobre la pròpia competència lingüística

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA6Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254001/LITERATURA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254115/LLATÍ
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254229/MITOLOGIA
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA6 - Identifica les unitats dels diferents nivells de l’anàlisi lingüística

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA7Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254001/LITERATURA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254115/LLATÍ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254229/MITOLOGIA
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA7 - Distingeix entre els arguments lingüístics i les opinions no fonamentades sobre el llenguatge i
les llengües

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA8Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254001/LITERATURA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254115/LLATÍ
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254229/MITOLOGIA
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA8 - Ha integrat adequadament les competències específiques en relació a la llengua i literatura
catalanes

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
A5Conèixer els corrents teòrics i metodològics de la teoria de la literatura i de la crítica
literària.
RA1Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254229/MITOLOGIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre història, teoria i crítica literàries

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA2Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254001/LITERATURA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254115/LLATÍ
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254229/MITOLOGIA
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA2 - Ha estat capaç de plantejar un projecte de treball i l'ha resolt satisfactòriament

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
A6Saber relacionar el coneixement filològic amb altres àrees i disciplines.
RA1Adquireix coneixements literaris i culturals
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254229/MITOLOGIA
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA1 - Adquireix coneixements literaris i culturals

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA2Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254115/LLATÍ
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254229/MITOLOGIA
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA2 - Comprèn els conceptes i les teories fonamentals dels principals pensadors

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA3Realitza comentaris de textos i assajos
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254001/LITERATURA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254115/LLATÍ
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254229/MITOLOGIA
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA3 - Realitza comentaris de textos i assajos

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA4Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254001/LITERATURA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254115/LLATÍ
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254229/MITOLOGIA
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA4 - Realitza treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de les fonts bibliogràfiques fonamentals

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA5Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254001/LITERATURA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254115/LLATÍ
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254229/MITOLOGIA
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA5 - Té visió de conjunt del pensament modern i contemporani

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA6Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254001/LITERATURA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254115/LLATÍ
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254229/MITOLOGIA
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA6 - Comprèn els conceptes fonamentals de l’antropologia social i cultural

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA7Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254001/LITERATURA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254115/LLATÍ
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254229/MITOLOGIA
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA7 - Realitza lectures i recensions sobre etnografies i monografies antropològiques

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA8Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254001/LITERATURA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254115/LLATÍ
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254229/MITOLOGIA
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA8 - Realitza treballs de reflexió i síntesi a partir de la cerca en les fonts bibliogràfiques
fonamentals relacionades amb el multiculturalisme i la diversitat cultural

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA9Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254001/LITERATURA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254002/ANGLÈS I
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254003/ANGLÈS II
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254115/LLATÍ
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254229/MITOLOGIA
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA9 - Sap analitzar la complexitat i interdependència del món actual

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA10Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254001/LITERATURA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254002/ANGLÈS I
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254003/ANGLÈS II
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254115/LLATÍ
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254229/MITOLOGIA
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA10 - Adquireix una perspectiva crítica del model de desenvolupament

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA11Comprèn les lògiques dels conflictes actuals
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254001/LITERATURA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254002/ANGLÈS I
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254003/ANGLÈS II
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254115/LLATÍ
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254229/MITOLOGIA
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA11 - Comprèn les lògiques dels conflictes actuals

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA12Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254001/LITERATURA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254002/ANGLÈS I
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254003/ANGLÈS II
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254115/LLATÍ
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254229/MITOLOGIA
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA12 - Realitza activitats d’estudi i anàlisi dels conceptes teòrics fonamentals per entendre la
literatura

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA13Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254001/LITERATURA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254002/ANGLÈS I
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254003/ANGLÈS II
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254115/LLATÍ
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254229/MITOLOGIA
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA13 - Adquireix coneixements i conceptes per comprendre la importància social i política de la
literatura en relació amb les preocupacions i els ideals estètics

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA14Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254001/LITERATURA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254002/ANGLÈS I
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254003/ANGLÈS II
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254115/LLATÍ
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254229/MITOLOGIA
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA14 - Sap veure quina incidència tenen factors diversos (socials, culturals, educatius, laborals,
polítics, econòmics, etc.) a l'hora de definir la normativa lingüística i el model de llengua
estàndard

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA15Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254001/LITERATURA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254002/ANGLÈS I
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254003/ANGLÈS II
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254115/LLATÍ
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254229/MITOLOGIA
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA15 - Aprofundeix en els contextos bàsics de fonètica, morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos
seleccionats

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA16Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254001/LITERATURA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254002/ANGLÈS I
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254003/ANGLÈS II
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254115/LLATÍ
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254229/MITOLOGIA
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA16 - Aprofundeix en els coneixements bàsics de morfologia i sintaxi gregues aplicades als textos objecte
de lectura

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA17Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254001/LITERATURA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254002/ANGLÈS I
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254003/ANGLÈS II
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254115/LLATÍ
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254229/MITOLOGIA
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA17 - Aprofundeix en la lectura i comprensió de textos grecs

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
A7Conèixer els aspectes més generals de la llengua llatina i la tradició clàssica.
RA1Coneix la morfologia nominal i verbal llatina
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254229/MITOLOGIA
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA1 - Coneix la morfologia nominal i verbal llatina

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA2Coneix alguns conceptes sintàctics generals
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254229/MITOLOGIA
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA2 - Coneix alguns conceptes sintàctics generals

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA3Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254229/MITOLOGIA
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA3 - Coneix els aspectes bàsics de la gramàtica del llatí vulgar

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA4Tradueix textos llatins en prosa i vers
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254001/LITERATURA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254115/LLATÍ
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254229/MITOLOGIA
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA4 - Tradueix textos llatins en prosa i vers

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA5Analitza i interpreta textos en llatí vulgar
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254001/LITERATURA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254115/LLATÍ
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254229/MITOLOGIA
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA5 - Analitza i interpreta textos en llatí vulgar

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA6Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254229/MITOLOGIA
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA6 - Interpreta històricament la recepció de la cultura clàssica

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA7Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254229/MITOLOGIA
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA7 - Reconeix la multiplicitat de camps en què influeix la cultura clàssica

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA8Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254001/LITERATURA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254002/ANGLÈS I
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254003/ANGLÈS II
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254115/LLATÍ
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254229/MITOLOGIA
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA8 - Coneix les característiques fonamentals que caracteritzen les diverses etapes i gèneres de la
literatura grega

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
A8Conèixer l'evolució del llatí a les llengües romàniques i la llengua catalana.
RA1Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254001/LITERATURA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254115/LLATÍ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254229/MITOLOGIA
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA1 - Coneix els orígens i l'evolució de la literatura de les llengües romàniques

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA2Coneix els gèneres literaris medievals
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254001/LITERATURA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254115/LLATÍ
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254229/MITOLOGIA
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA2 - Coneix els gèneres literaris medievals

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA3Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254001/LITERATURA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254115/LLATÍ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254229/MITOLOGIA
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA3 - Coneix la metodologia lingüística aplicada a les llengües romàniques

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA4Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254001/LITERATURA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254002/ANGLÈS I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254003/ANGLÈS II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254115/LLATÍ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254229/MITOLOGIA
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA4 - Coneix les bases i els criteris de la divisió lingüística de la Romania

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA5Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254001/LITERATURA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254002/ANGLÈS I
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254003/ANGLÈS II
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254115/LLATÍ
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254229/MITOLOGIA
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA5 - Reconeix les cacterístiques diferencials de les llengües romàniques

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA6Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254001/LITERATURA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254002/ANGLÈS I
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254003/ANGLÈS II
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254115/LLATÍ
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254229/MITOLOGIA
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA6 - Coneix la transformació de la realitat cultural a partir de la cultura clàssica

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA7Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254001/LITERATURA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254002/ANGLÈS I
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254003/ANGLÈS II
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254115/LLATÍ
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254229/MITOLOGIA
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA7 - Analitza obres d'art de la literatura grega des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
A9Dominar en profunditat la llengua, la literatura i la cultura catalanes.
RA1Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254001/LITERATURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254115/LLATÍ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254229/MITOLOGIA
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA1 - Adquireix coneixements sobre lingüística catalana descriptiva, gramàtica normativa catalana,
història de la llengua catalana i lingüística diacrònica catalana

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA2Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254001/LITERATURA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254002/ANGLÈS I
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254003/ANGLÈS II
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254115/LLATÍ
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254123/DIALECTOLOGIA CATALANA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254124/SINTAXI CATALANA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254125/CORRECCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS CATALANS
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254202/DONES, LLENGUATGES I CULTURA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254203/NARRATIVA ORAL
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254204/ESTUDIS MONOGRÀFICS LITERARIS CATALANS
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254205/TEORIA I CRÍTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254211/ORTOTIPOGRAFIA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254213/MULTICULTURALISME I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254215/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254216/GRANS OBRES DE LA LITERATURA GREGA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254217/GRANS OBRES DE LA LITERATURA LLATINA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254218/GÈNERE I DIVERSITAT EN EL MÓN ANTIC
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254219/CONTEXT SOCIAL, PÚBLIC I CREACIÓ LITERÀRIA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254225/FRANCÈS COMUNICATIU
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254226/CURS DE FRANCÈS AVANÇAT
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254227/LLENGUA ALEMANYA III
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254228/LLENGUA ALEMANYA IV
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254229/MITOLOGIA
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254230/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II
    RA2 - Comprèn la llengua com un espai de representació i de debat ideològic i de construcció de
discursos socials

12254231/ESCRIPTURES CONTEMPORÀNIES
 RA3Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254001/LITERATURA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254002/ANGLÈS I
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254003/ANGLÈS II
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254004/COMUNICACIÓ ESCRITA EN CATALÀ
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254005/COMUNICACIÓ ESCRITA EN ESPANYOL
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254006/LINGÜÍSTICA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254007/PROBLEMES DE LA SOCIETAT ACTUAL
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254008/ANTROPOLOGIA CULTURAL
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254009/LITERATURA I SOCIETAT
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254010/FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254101/LLENGUA ALEMANYA I
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254102/LLENGUA FRANCESA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254103/LLENGUA ALEMANYA II
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254104/LITERATURA FRANCESA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254105/LITERATURA ROMÀNICA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254106/CREACIÓ CATALANA CONTEMPORÀNIA (S. XX)
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254107/CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254113/LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254114/EL LLEGAT CLÀSSIC
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254115/LLATÍ
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254116/COMUNICACIÓ ORAL EN CATALÀ
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254117/COMUNICACIÓ ORAL EN ESPANYOL
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254118/LLENGUA ANGLESA I
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254119/LLENGUA ANGLESA II
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254108/ROMANTICISME I REALISME (S. XIX)
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254109/LITERATURA CATALANA TARDOMEDIEVAL I MODERNA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254110/ETNOPOÈTICA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254111/CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254120/GRAMÀTICA HISTÒRICA DE LA LLENGUA CATALANA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254121/SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254122/MORFOLOGIA CATALANA
    RA3 - Realitza activitats d'estudi i anàlisi dels conceptes teòrics i els mecanismes fonamentals per
entendre els períodes, etapes i estils de la llengua catalana

12254112/LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I