2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Antropología Urbana, Migraciones e Intervención Social (2013)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 Reconèixer la epistemologia, la història de les escoles de pensament i les aproximacions teòriques i metodològiques sobre les ciutats, la construcció de la ciutadania i els sistemes urbans, així com els principals dominis analítics i temàtics de l'etnografia urbana, tant pel que fa al treball de diagnòstic i intervenció com a recerca bàsica
  AC2 Estudiar els nous moviments socials i religiosos, tenint especialment en compte processos polítics i religiosos d'ordre global/transnacional i dinàmiques de conflicte social, polític i religiós en ebullició constant, incorporant l'esperit crític i la capacitat d'observació i anàlisi requerides
  AC3 Identificar i avaluar les conseqüències de les transformacions i dinàmiques plurals i fluctuants de les ciutats contemporànies, tal com s'expressen en els àmbits urbanístic, patrimonial-turístic, lúdic i del gènere i la forma en que articulen noves formes d'expressió i interacció en els espais urbans
  AC4 Reconèixer els principals problemes que afecten els processos de transformació social a partir del fet migratori i la ciutadania, prenent en consideració els tres actors principals en el desenvolupament de les polítiques socials: l'administració, la societat civil organitzada i els operadors internacionals
  AC5 Utilitzar les habilitats metodològiques i coneixements especialitzats en tècniques d'investigació i intervenció que permetin l'estudi de la complexitat de les problemàtiques dels entorns metropolitans, els processos migratoris i la multiculturalitat, així com l'elaboració de projectes de recerca bàsica o aplicada per analitzar i assessorar sobre les fonts del problema i com abordar-los
  AC6 Dominar la literatura en matèria d'estudis migratoris (des de diferents aproximacions disciplinars), així com la capacitat per documentar-se i per interpretar les polítiques migratòries i la incidència de les ciències socials en el seu desenvolupament
  AC7 Dissenyar projectes vinculats amb els processos migratoris, així com projectes multidisciplinaris on s'articulin els diferents rols dels àmbits professionals implicats en l'estudi i intervenció sobre les migracions
  AC8 Dissenyar, implementar i avaluar els plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades
  AC9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
  AC10 Utilitzar la mediació com estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes i desenvolupar estratègies de prevenció del risc derivat de l'exercici professional
  AC11 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Aprender a aprender.
  BC2 Resolver problemas complejos de forma efectiva.
  BC3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
  BC4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  BC5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
  BC6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  BC7 Tener sensibilidad en temas medioambientales
  BC8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales.
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  CC2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  CC3 Gestionar la información y el conocimiento.
  CC4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  CC5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  CC6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.