2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Química
A A 
català 

Organització

Facultat

Són funcions de la Facultat, entre d’altres:

- Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.

- Elaborar els plans d’estudis i proposar-ne la modificació.

- Elaborar la planificació estratègica d’acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s’estableixin.

- Garantir el progrés acadèmic de l’alumnat i el seu aprenentatge, de manera que assoleixi els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.

- Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l’atenció a l’alumnat.

- Assignar recursos materials als departaments d’acord amb la programació docent.

- Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l’activitat docent dels ensenyaments adscrits.

- Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.

- Proposar o organitzar activitats d’extensió universitària i participar-hi.

- Potenciar les associacions d’antics alumnes de la Facultat.

- Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assignin per complir les seves funcions.

- Coordinar l’activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits.

- Totes les altres que la legislació vigent, l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Els òrgans de govern de la Facultat de Química són col·legiats (la Junta de Facultat) i unipersonals (el degà o degana, el vicedegà o vicedagana, el secretari o secretària i el/s responsable/s d’ensenyament).

Equip deganal

Correspon al/a la degà/na:

- Representar la Facultat de Química

- Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.

- Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.

- Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.

- Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicedegana; del secretari o secretària i dels responsables d’ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

- Exercir la direcció funcional del personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat.

- Totes les altres funcions que li atribueixi l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a la Facultat que ni l’Estatut ni el Reglament de la Facultat de Química no atribueixin a la Junta de Facultat.

El/la vicedegà/na presidirà en nom del/de la degà/na les comissions que corresponguin.

L’equip deganal actual és el següent:

Degana: Dra. Yolanda Cesteros Fernández

Vicedegà: Dr. Joan Josep Carvajal Martí

Secretària: Dra. Itziar Ruisánchez Capelastegui

Responsable del grau de Química: Dr. Xavier López Fernández

Responsable del grau de Bioquímica i Biologia Molecular: Dra. Montserrat Pinent Armengol

Responsable del doble grau en Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular: Dra. Montserrat Pinent Armengol

Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de representació i govern de la facultat.

Està constituïda per l’equip deganal, una representació dels membres del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d’administració i serveis. Els membres de la Junta són elegits cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Entre les seves competències hi són:

- Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.

- Aprovar les línies generals d'actuació de la Facultat.

- Aprovar la memòria anual d'activitats.

- Elaborar el projecte del reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.

- Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l’aprovació i, si escau, la modificació.

- Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

- Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d’estudis corresponent.

- Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la Facultat té adscrits.

- Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.

- Proposar programes de postgrau.

- Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d’execució adoptades pel degà o degana.

- Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d’acord amb la programació docent i la coordinació prevista en el reglament de la Facultat.

- Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació prevista en el reglament de la Facultat.

- Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.

- Constituir comissions delegades i altres òrgans d’assessorament i fixar-ne la composició.

- Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions d’accés de professorat.

- Aprovar l’adscripció de professors a la Facultat.

- Totes les altres que l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Per al compliment de les funcions que li són pròpies s’han constituït comissions de la Junta de Facultat. A l’actualitat són:

- Comissió Permanent de la Junta de Facultat - Comissió d'Usuaris del CRAI.

- Comissió de Seguretat - Comissió electoral

- Comissió de Seguiment i Qualitat Docent

Els actuals membres de la Junta de Facultat són:

Professorat:

Carme Aguilar, Magdalena Aguiló, Anna Ardèvol, Andrea Ardid, Cinta Bladé, Joan Carvajal, Yolanda Cesteros (presidenta), Anna Clotet, Juan Bautista Fernández, Joan Ferré, Marina Galià, Santiago Garcia, Aleix Gimeno, Gerard Lligadas, Xavier López, Anna Maria Masdeu, Jaume Massons, Maribel Matheu, Begoña Muguerza, Montserrat Pinent, Josep Ma Poblet, Ma Cinta Pujol, Mar Reguero, Jordi Riu, Xavier Rius, Anton Romeu, Itziar Ruisánchez (secretària), Aurora Ruiz i Maria Josepa Salvadó. Hi ha 2 vacants.

Alumnes:

Marc Alías, Antonio Altuna, Khalid Azmani, Allisson Barros, Juan Luis Melero, Naia Morancho, Carlota Odena, Francesc Penas, Elena Mercedes Perulli i Carles Sunyol, Hi ha 3 vacants.

PAS:

Marta Cifuentes, Lluís Mateo i Virginia Mora. Hi ha 3 vacants

Consells d’Ensenyament

Per a cadascun dels ensenyaments impartits a la Facultat de Química existeix un òrgan consultiu que assisteix el responsable d’ensenyament en l’exercici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència de l’ensenyament i per una representació del professorat a temps parcial, dels alumnes i del PAS.

Consells Assessors

Els ensenyaments de Química i Bioquímica disposen de consells assessors, formats per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat.

Els consells assessors treballen preferentment en l’adequació dels plans d’estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

Departaments

Els departaments són les unitats bàsiques de docència i recerca a la Universitat. Són competència dels departaments, entre d’altres:

Organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats docents relatives a les matèries pròpies de les àrees de coneixement de la seva competència.

Organitzar, desenvolupar i avaluar la recerca a les àrees de coneixement de la seva competència

Els departaments més implicats a l’actualitat en els ensenyaments de la facultat són:

Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Departament de Química Física i Inorgànica

Departament de Bioquímica i Biotecnologia.

També hi tenen assignada docència els departaments següents:

Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Departament d'Enginyeria Mecànica

Departament d’Enginyeria Química

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Departament de Gestió d’Empreses

Departament de Medicina i Cirurgia

Departament de Psicologia