2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Estudiants

Són drets dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili:

a) Rebre una formació integral.

b) Obtenir de la Universitat un ensenyament de qualitat, rigorós, crític, actualitzat i didàcticament adequat per a la seva formació acadèmica i professional.

c) Rebre de la Universitat la informació i l'assessorament necessaris per facilitar la seva progressió acadèmica, mitjançant un sistema de tutoria personalitzada.

d) Conèixer els horaris de l'assignatura, tant de classes pràctiques com teòriques, el programa, les dates d'examen i, en la mesura que sigui possible, el nom del professor abans de l'inici del curs acadèmic.

e) Rebre del professor, a principi de curs, el programa detallat, la bibliografia bàsica i els criteris d'avaluació

f) Ser avaluats de manera justa d'acord amb els criteris que ha de conèixer l'estudiant anteriorment, tal com estableix l'apartat anterior.

g) Participar en l'avaluació de la docència i del personal acadèmic, en els termes establerts en aquest Estatut i en les normes que el desenvolupin.

h) Associar-se lliurement, crear les pròpies organitzacions i rebre per a aquest fi un suport adequat tant pel que fa a material com a instal·lacions, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat i dels centres respectius.

i) Participar en els òrgans de govern i de gestió de la Universitat, d'acord amb el que estableix l'Estatut de la URV i les normes que el desenvolupin.

j) Beneficiar-se, d'acord amb les normatives específiques, de beques, ajuts i exempcions que afavoreixin l'accés a l'estudi, a la mobilitat i a la investigació.

k) Acollir-se al règim de la Seguretat Social, si els és aplicable, i, en cas que això no sigui possible, a un règim de prestació de serveis sanitaris assistencials bàsics.

l) Utilitzar les instal·lacions i els serveis de la Universitat d'acord amb les seves finalitats i les normes que els regulen.

m) Disposar, en el cas dels estudiants amb discapacitacions, de les condicions adequades i el suport material i humà necessari per poder seguir els seus estudis amb plena normalitat i aprofitament.

n) Participar en els processos electorals dirigits a elegir els seus representants i el rector o rectora, en el marc del que estableixen la legislació vigent, l'Estatut de la URV i les normes que el desenvolupin.

o) Ser dispensats de les seves obligacions acadèmiques quan aquestes coincideixin amb l'exercici de la representació en aquells òrgans de govern dels quals formin part.

p) Obtenir el reconeixement de la propietat intel·lectual dels seus treballs docents.


Són deures dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili:

a) Dedicar-se a l'estudi i, si escau, a la investigació amb aprofitament.

b) Respectar els altres membres de la comunitat universitària

c) Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat i fer un ús correcte de les instal·lacions, dels béns i dels recursos.

d) Assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagin estat designats o elegits.

e) Observar aquest Estatut i les altres normes de la Universitat.


Els estudiants han de crear la seva organització per tal de vetllar pel compliment dels seus drets i deures, coordinar-se i potenciar la participació en tots els àmbits de la vida universitària. Aquesta organització, preveurà com a mínim els òrgans representatius següents:

a) El consell d'estudiants de centre

b) El Consell d'Estudiants de la Universitat

Els estudiants poden crear les seves associacions, que com a tals, i en la mesura de la seva implantació, seran considerades interlocutores dels òrgans de govern de la Universitat, sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior.

Concretament al nostre centre existeix l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS). El seu despatx està ubicat al pis -1 de l'edifici 0.

El Consell d'Estudiants de La Universitat és l'òrgan de consulta, deliberació, representació i coordinació dels estudiants, al qual competeixen els afers relacionats tant amb la vida acadèmica com amb l'extensió universitària que impliquin l'alumnat.

El Consell d'Estudiants de la Universitat està compost almenys pels estudiants claustrals. La composició es pot ampliar mitjançant el Reglament del Consell.

Són funcions del Consell d'Estudiants de la Universitat:

a) Representar el conjunt dels estudiants de la Universitat davant dels òrgans de govern.

b) Ser informat sobre tots aquells afers i qüestions que impliquin directament els estudiants i informarlos-en.

c) Gestionar els recursos que li siguin assignats.

d) Proposar la distribució dels ajuts per a les activitats culturals dels estudiants en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

e) Participar en el disseny i el seguiment del funcionament dels serveis universitaris i de les activitats de suport que afectin en especial els estudiants.

f) Assessorar els estudiants, vetllar pels seus interessos i coordinar-ne els representants.

g) Elaborar el Reglament, que haurà d'aprovar el Consell de Govern.

h) Qualsevol altra funció que els òrgans de govern de la Universitat li atribueixin.

La Universitat ha de promoure la creació d'associacions d'antics alumnes.

El Consell de Govern n'ha d'establir les condicions de creació, funcionament i suport.

La participació dels antics alumnes en la vida universitària es canalitza preferentment a través dels consells assessors de centres.

Per a més informació sobre aquest tema podeu consultar l'apartat Participació i Associacionisme.