2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Ciències del Sistema Nerviós (2015)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós
  A2 Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada cas
  A3 Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per a formular i contrastar hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència
  A4 Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics
  A5 Manejar la bibliografia científica i específicament en l’àmbit de la neurociència
  A6 Elaborar un projecte d’investigació o assaig clínic
  A7 Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts mitjançant estudis científics o assajos clínics dins de l’àmbit de la neurociència
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en la vanguardia del camp d’estudi, en un context d’investigació
  B4 Treballar amb responsabilitat i iniciativa
  B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbits tècnics concrets
  B7 Sensibilització en temes mediambientals
  B8 Gestionar projectes tècnics i d’investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.