2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret (2002)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Adquisició de consciència del Dret com sistema regulador de les relacions socials
  A2 Adquisició de consciència del caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinar del problemes jurídics
  A3 Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com eines de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
  A4 Capacitat per al tractament de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
  A5 Adquisició de consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
  A6 Desenvolupament de l’oratòria jurídica. Capacitat d’expressar-se oralment davant d’un auditori
  A7 Capacitat de creació i estructuració normativa
  A8 Capacitat de redactar escrits jurídics.
  A9 Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
  A10 Capacitat per a tractar les tècniques informàtiques en l’obtenció d’informació jurídica
  A11 Capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica en l’obtenció d’informació i comunicació de dades jurídiques
  A12 Coneixements transversals entre les diferents àrees de coneixement jurídic.
  A13 Coneixements d’argumentació jurídica.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col•laborativa
  B6 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi
  B10 Capacitat d’organització i planificació
  B11 Treball en equip de caràcter interdisciplinar
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia