2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Continguts
Tema Subtema
I. INTRODUCCIÓ 1. L'Estat. Concepte i elements de l'Estat. Formes d'Estat i formes de govern.

2. La Constitució. Concepte. Tipus de constitució. Funcions de la Constitució. La Constitució espanyola de 1978.

3. L'Estat social i democràtic de Dret. L'Estat de Dret. Els principis configuradors. L'Estat democràtic. La sobirania popular. L'Estat Social. La constitució econòmica.

4. Drets i deures constitucionals (I). El règim general dels drets i llibertats. Classificació dels drets i deures constitucionals.
II. PRINCIPIS ESTRUCTURALS 5. Drets i deures constitucionals (II). Garanties no jurisdiccionals i jurisdiccionals. La suspensió individual i els estats excepcionals.

6.L'Estat autonòmic i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (I). Principìs constitucionals. El sistema de distribució de competències.

7. L'Estat autonòmic i l'Estatut d'autonomia de Catalunya (II). Les institucions d'autogovern. Les relacions entre Estat i les Comunitats Autònomes.

8.La monarquia parlamentària. La Corona. La contrasignatura.

9. Les Corts Generals. Organització i funcionament. Funcions de les Corts Generals. Relacions entre les Corts i el Govern. La investidura. La moció de censura i la qüestió de confiança. La dissolució de les cambres.

III. ELS ÒRGANS DE L'ESTAT 10. El Govern. Composició i funcions. L'Administració pública: principis constitucionals.

11. El Poder Judicial. Principis constitucionals. Organització i funcions. El Consell General del Poder Judicial.

12.El Tribunal Constitucional. Composició, organització i funcionament. Competències.

IV. LES FONTS DEL DRET 13. El sistema de fonts. La Constitució. La Constitució com a font del dret. Les lleis de revisió constitucional. Els tractats internacionals i el dret comunitari. Les Sentències del Tribunal Constitucional.

14. La Llei. Concepte de llei. La llei orgànica.Normes del Govern amb rang de llei. El decret-llei. El decret legislatiu. El Reglament. Relació del Reglament amb la Llei.