2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Relaciones Laborales y Ocupación (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias El primer dia de classe es destinarà a exposar el desenvolupament de l'assignatura durant el quatrimestre, a explicar la dinàmica del curs i a la formació de grups de treball.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura. Consistirà en el desenvolupament del temari a través d'exposicions orals per part del professor mintjançant un power point, amb tests d'assimilació sistemàtics per valorar la comprensió de la matèria. Períodicament es faran tests destinats a avaluar l'assimilació de continguts.
Trabajos DEBATS. Consistirà en fòrums de discussió sobre les notícies de premsa i temes d'actualitat relacionats amb la matèria, amb l'objectiu de despertar l'interès de l'estudiant pel context polític actual, aprendre a interpretar la notícia i estimular l'expressió oral, completatr amb un TREBALL/Test final d'avaluacióResolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria TREBALL PRÀCTIC DE RECERCA. Consistirà en un treball pràctic en grup sobre un tema del programa de l'assignatura en el que s'haurà de realitzar una exposició individual, un vídeo resum i un dossier en paper, segons un calendari prèviament publicat.

En cada exposició hi haurà un petit debat sobre el contingut exposat.
Atención personalizada Per aquesta assignatura s'ha preparat una pàgina web específica de suport, on l'estudiant hi trobarà tot el material necessari i complementari adient.

Qualsevol dubte podrà ser consultat al professor, bé en les seves hores de despatx que seran comunicades degudament, o bé per correu electrònic, que seran contestades en temps breu.
L'alumne podrà seguir l'assignatura en una pàgina web creada pel professor específicament per la matèria.