2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A5
A6
A7
Consistirà en l'exposició oral d'algun tema relacionat amb el contingut de l'assignatura 20%
Proves de desenvolupament
A1
A4
L’examen final consistirà en un examen escrit de quatre preguntes a desenvolupar: dues basades en la part teòrica de l’assignatura i les altres dues basades en la part pràctica, consistents en casos simulats, comentaris de text... on s’apliquin els coneixements tècnics i on sigui necessari l’ús dinàmic de diferents normatives.Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques de l'examen final. 40%
Proves pràctiques
A5
A6
A7
Es proposaran dues proves pràctiques consisitents en elaborar un recull de premsa i confeccionar uns esquemes constitucionals. La superació d'aquestes proves alliberarà la part pràctica de l'examen. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en quatre proves durants el curs (una de caràcter teòric i tres de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria , en el marc d'una prova global de recuperació. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. Aquells estudiants que no segueixin l'avaluació continuada hauran de fer una prova global de recuperació a la segona convocatòria


L'avaluació continuada estarà formada pel conjunt de paràmetres que tot seguit s'exposaran:

1.- Proves de desenvolupament. L'examen final consistirà en un examen escrit de quatre preguntes a desenvolupar: dues basades en la part teòrica de l'assignatura i les altres dues basades en la part pràctica, consistents en casos simulats, comentaris de text... on s'apliquin els coneixements tècnics i on sigui necessari l'ús dinàmic de diferents normatives.

2.- Pràctiques presencials alliberatòries de la prova de desenvolupament: Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, queraran alliberats de les dues preguntes pràctiques de l'examen final.

3.- Qualificació final. La nota final dels que optin per l'alliberament de la pràctica estarà formada pels següents paràmetres:

  • Teoria: 40%: es valorarà l'assistència a classe i l'examen escrit.
  • Pràctica: 60%: es valorarà l'assistència a classe, la intervenció oral, el recull de premsa i els esquemes constitucionals.

Els alumnes que no assisteixin a classe o bé optin per no realitzar les pràctiques de classe seran avaluats mitjançant els següents paràmetres:

a) Nota de l'examen final (quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques)

b) 4 quaderns d'avaluació no presencials

c) 2 ressenyes bibliogràfiques

d) Un treball monogràfic de recerca

4.- L'examen de juny consistirà en quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques, valorades en 2,5 punts cadascuna.

NOTA: No superaran l'assignatura els alumnes que en els examens deixin una pregunta en blanc o sigui totalment errònia.