2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Relaciones Laborales y Ocupación (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
   Contenidos
tema Subtema
I. La formació històrica i el concepte Dret Administratiu 1. El dret administratiu com a fenomen històric
2. L'evolució històrica del dret administratiu
3. El concepte de dret administratiu
4. Les bases constitucionals del dret administratiu
5. La Constitució i l'Administració pública
6. Les perspectives actuals
II.Organització administrativa 1. Organització administrativa
2. Els principis de l'organització administrativa
3. La potestat organitzatòria
4. Els òrgans administratius i el principi de competència
5. L'Administració territorial
6. L'Administració corporativa
III. Fonts del Dret administratiu
1. L'Administració i el sistema de fonts normatives: consideracions prèvies
2. Principis bàsics de la relació entre llei i el reglament
3. El concepte i la justificació del reglament
4. Els límits de la potestat reglamentària
5. Les classes de reglament
6. El règim d'invalidesa dels reglaments
7. La legislació delegada
8. Altres fonts de l'ordenament juridicoadministratiu
IV. La posició jurídica de l’Administració 1. La posició jurídica de l'Administració : L'Administració i la Llei
2. L'Administració com a titular de potestats
3. Les relacions entre Administració i Justícia : el principi d'autotutela
4. Conflictes entre l'Administració i el poder jurisdiccional. La regulació dels conflictes jurisdiccionals.
V. El procediment administratiu 1. El procediment administratiu
2. La legislació sobre procediment administratiu. Classes de procediments
3. Els principis del procediment
4. L'element subjectiu del procediment. L'interessat
5. Les fases del procediment
6. Els recursos administratius
7. Les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral
VI: L'Acte administratiu 1. L'acte administratiu
2. Validesa i invalidesa dels actes administratius
3. Anul·lació i revocació
4. La coacció administrativa