2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Explicació dels objectius del curs, la metodologia que se seguirà, els horaris, els casos pràctics, el sistema d'avaluació i el contingut de l'examen.
Sesión magistral S'explica de manera molt clara i nítida els conceptes fonamentals de cadascú dels temes per tal d'assolir els objectius descrits anteriorment.
Resolución de problemas/ejercicios Els casos pràctics es resolen en grup per tal de tenir en compte les aportacions de tots els alumnes en la resolució de tots els casos pràctics, que són sempre complements de les explicacions magistrals.

Cada alumne tindrà un cas assignat que haurà d'ésser exposat oralment, per tal d'avaluar la participació activa.
Atención personalizada Es dedicarà un temps de la classe de pràctiques a la solució de qualsevol dubte que es pugui plantejar respecte dels conceptes treballats a la Sessió Magistral