2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesión magistral
A2
A5
B7
Es tindrà en compte l'assistència i participació a efectes de pujar nota 0%
Resolución de problemas/ejercicios
A5
B7
Es segueix un sistema d'avaluació continuada.

L'avaluació es realitzarà de forma continuada mitjançant l'estudi i resolució de casos, problemes i exercicis que seran lliurats i exposats a classe.
L'avaluació dels treballs lliurats i presentats a classe, representa un 50% de la nota final.
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
A5
B7
Es realitzarà un examen final al qual es plantejaran preguntes curtes relatives als continguts del curs.

Es valorarà la concreció i la qualitat en la redacció de les respostes.
40% de la nota final
Pruebas prácticas
A2
A5
B7
A l'examen final caldrà resoldre un cas pràctic que relatiu als continguts del curs. 10% de la nota final
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En cas de seguir l'avaluació continuada: És necessari aprovar per separat les tres parts de l'avaluació; 1) l'Avaluació continuada, 2) l'examen teòric i 3) la resolució del cas i que cadascuna d'aquestes parts siguin superades amb una nota mínima d'un 4 per tal de fer mitja.

En cas de no seguir l'avaluació continuada: És necessari aprovar per separat les tres parts de l'examen; 1) Test, amb una valoració de 30% de la nota 2) l'examen teòric, amb una valoració d'un 40% de la nota i 3) la resolució del cas, equivalent a una valoració del 30% de la nota. Cadascuna d'aquestes parts hauran de ser superades amb una nota mínima d'un 4 per tal de fer mitja.

hi haurà una prova de 2ª convocatòria per aquells que hagin suspés la 1ª conovocatòria, per la 2ª convocatòria s'aplicarà el mateix criteri de correcció que en la 1ª convocatòria.