2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios
A5
B7
Es segueix un sistema d'avaluació continuada.

L'avaluació es realitzarà de forma continuada mitjançant l'estudi i resolució de casos, problemes i exercicis que seran lliurats i exposats a classe.

Al llarg del curs, es realitzaran 5 casos pràctics. Tot i que la mitja d'avaluació continuada es calcularà en base a 4 casos practics. Això possibilita que un alumne pugui deixar de presentar i assistir a una classe pràctica. EN el cas que l'alumne entregui els 5 casos pràctics, en el moment de fer la nota mitjana de l'avaluació continuada, es calcularà en base a les 4 millors notes.

Els casos pràctics seran entregats, en la data indicada per part del professor/a, i a través dels medis que aquests indiquin. Si es presenten fora de termini, no seran acceptats.
L'avaluació dels treballs lliurats i presentats a classe, representa un 50% de la nota final.
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
A5
B7
Es realitzarà un examen final format per: 1) Prova tipu test ( valoració 5 punts). 2) Dos preguntes relatives des continguts tractats al llarg del curs (valoració 3 punts). 3) Cas pràctic (valoració 2 punts).

Es valorarà la concreció i la qualitat en la redacció de les respostes.
40% de la nota final
Pruebas prácticas
A2
A5
B7
A l'examen final caldrà resoldre un cas pràctic que relatiu als continguts del curs. 10% de la nota final
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Primera convocatòria:

En cas de que els alumnes hagin assistit a classe i superat degudament la resolució dels casos pràctics al llarg del curs:Hauran de superar un Examen final format per un tipu test, dos preguntes a desenvolupar i un cas pràctica, per fer mitja, serà necessari, que el casos pràctics siguin superats amb una qualificació mínima de 5, i que les tres parts de l'examen, siguin superades cada part, amb una qualificació mínima de 4.

En el cas que l'alumne no hagi assistit a classe i no hagi superat la resolució dels casos pràctics entregats al llarg del curs hauran de realitzar la següent prova d'avaluació final : 1) Test, amb una valoració de 50% de la nota 2) l'examen teòric, amb una valoració d'un 30% de la nota i 3) la resolució del cas, equivalent a una valoració del 20% de la nota. Cadascuna d'aquestes parts hauran de ser superades amb una nota mínima d'un 4 per tal de fer mitja.

Segona Convocatòria:

Els alumnes/as, que no hagin superat aquesta assignatura en primera convocatòria. Podran realitzar les corresponents proves de superació de l'assignatura en segona convocatòria: Les proves consistiran en:

1) Test, amb una valoració de 50% de la nota 2) l'examen teòric, amb una valoració d'un 30% de la nota i 3) la resolució del cas, equivalent a una valoració del 20% de la nota. Cadascuna d'aquestes parts hauran de ser superades amb una nota mínima d'un 4 per tal de fer mitja.

En el tipu test, les respostes equivocades resten 0,10, les no contestades no descompten.