2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado de Relaciones Laborales y Ocupación (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios
A5
B7
-Cada setmana es proposarà una pràctica, al llarg del curs es realitzaran vuit pràctiques.
-De les vuit pràctiques, cal lliurar QUATRE casos pràctics OBLIGATORIS (UN D’ELLS HA D’ÉSSER EXPOSAT ORALMENT EN GRUP), que s’han de lliurar al Moodle i es solucionaran a classe.
-UN DELS CASOS OBLIGATORIS SERÀ Exposició oral de la pràctica i tema assignat.Cada membre del grup ha de fer una intervenció mínima de 15 minuts.
-De forma voluntària, si es presenten les vuit pràctiques, amb participació a classe, sempre i quan s’obtingui un cinc com a mínim en cadascuna d’elles, sumarà DOS PUNTS a la nota final de pràctiques (tenint en compte que com a màxim es pot obtindre un 10 de nota de pràctiques).
-Els casos pràctics seran entregats, en la data indicada per part del professor/a, i a través del Moodle. Si es presenten fora de termini, no seran acceptats.
-L'avaluació dels treballs lliurats i presentats a classe, representa un 25% de la nota final.
-L'exposició oral de la pràctica assignada,representa un 25% de la nota final
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
A5
B7
C5
- Els examens consten d’una part teòrica 40% nota final i una part pràctica 10% nota final.

- És necessari aprovar per separat les tres parts de l'avaluació; 1) l'Avaluació continuada, 2) l'examen teòric i 3) la resolució del cas i que cadascuna d'aquestes parts siguin superades amb una nota mínima d'un 4 per tal de fer mitja.
L'examen representa un 50% de la nota final de l'assignatura.
Otros  

A mitjans de curs, es farà un examen per alliberar matèria. Si es suspèn, el darrer examen es farà amb tota la matèria. Si s'aprova, només entraran els darrers temes.

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'EXAMEN DE SEGONA CONVOCATÒRIA CONSTA D'UNA PART TEÒRICA I UNA PRÀCTICA. LA NOTA OBTINGUDA EN L'EXAMEN SERÀ LA FINAL DE L'ASSIGNATURA.