2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Relaciones Laborales y Empleo (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios
CE5
- La matèria s'estructura per setmanes i cada setmana es proposarà una pràctica.
-De totes les pràctiques proposades:
1) S'ha de resoldre obligatoriament una pràctica i lliurar-la a través del moodle.
2) S'ha d'exposar oralment la resolució de la pràctica de forma presencial a l'aula o, de forma excepcional, online.
3) Per poder avaluar la part pràctica de l'assignatura caldrà assistir a un mínim del 70% de les classes pràctiques, de forma presencial o bé, de forma excepcional, a través de les eines vituals corresponents.
1)Treball presentat representa un 25% de la nota final.
2)L'exposició oral de la pràctica assignada,representa un 25% de la nota final
Pruebas objetivas de preguntas cortas
CE2
CE5
Els exàmens avaluaran la part teòrica de l'assignatura. Consistirà en un tipus test i un seguit de preguntes curtes a desenvolupar.

És necessari aprovar per separat les dues parts de l'avaluació; 1) l'Avaluació continuada, 2) l'examen teòric. Amb una nota mínima d'un 4 sobre 10, per tal de fer mitja.
3) L'examen representa un 50% de la nota final de l'assignatura.
Otros  

A mitjans de curs, es farà un examen voluntari per alliberar matèria. Si es suspèn, el darrer examen es farà amb tota la matèria. Si s'aprova, només entraran els darrers_temes.

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'EXAMEN DE SEGONA CONVOCATÒRIA CONSTA D'UNA PART TEÒRICA I UNA PRÀCTICA. LA NOTA OBTINGUDA EN L'EXAMEN SERÀ LA FINAL DE L'ASSIGNATURA.