2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
castellano 
 
Grau de Dret (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Les primeres sessions de l'assignatura serveixen per donar una visió global de la ornanització judicial espanyola
Presentaciones/exposiciones El temari es dividex en grups i els alummnes tenen la possibilitat d'exposar de froma oral algun concret tema
Sesión magistral Les sessions magistrals es compaginen amb les exposicions a classe per part del proferssor i per experts convidats de cadascuna de les diferents temàtiques de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Part de l'assignatura es dedica a donar una visió pràctica de la mateixa resolent problemes pràctics
Método de Caso (derecho) Els coneixements adquirits a classe s'apliquen a un supóssit fàctic
Trabajos De froma voluntaria els alumnes poden realitzar un treball d'aprofunditzament del temari