2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Derecho (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Les primeres sessions de l'assignatura serveixen per donar una visió global de l'organització judicial espanyola
Presentaciones/exposiciones El temari es dividex en grups i els alummnes tenen la possibilitat d'exposar de froma oral algun tema concret
Sesión magistral Les sessions magistrals es compaginen amb les exposicions a classe per part del professor i per experts convidats de cadascuna de les diferents temàtiques de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Part de l'assignatura es dedica a donar una visió pràctica de la mateixa resolent problemes pràctics
Método de Caso (derecho) Els coneixements adquirits a classe s'apliquen a un supóssit fàctic
Trabajos De froma voluntaria els alumnes poden realitzar un treball d'aprofunditzament del temari
Atención personalizada Es realitzarà a través de tutories