2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Derecho (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Les primeres sessions de l'assignatura serveixen per donar una visió global de l'organització judicial espanyola
Sesión magistral Les sessions magistrals es compaginen amb les exposicions a classe per part del professor i per experts convidats de cadascuna de les diferents temàtiques de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Part de l'assignatura es dedica a donar una visió pràctica de la mateixa resolent problemes pràctics
Método de Caso (derecho) Els coneixements adquirits a classe s'apliquen a un supóssit fàctic
Debates Després de visualitzar una pelicula o analitzar una notícia publicada en un mitja de comunicació es realitzarà un debat amb els alumnes a l'aula
Atención personalizada Es realitzarà a través de tutories