2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A9
Al llarg del curs es realitzaràn diferents pràctiques relacionades amb la part teòrica del temari, pràctiques que tenen com a objectiu comprovar si l'alumne sap aplicar la formació adquirida 25%
Proves orals
A7
A9
L'examen final del curs on s'avaluarà la totalitat del temari serà un examen oral 50%
Proves objectives de tipus test
A7
A9
Al mig del curs es farà un examen alliberatori d'una part del temari.Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 25%
Altres  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa serà avaluada de forma positiva

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Amb independencia de les activitats avaluatives, els alumnes voluntariament podran realitzar treballs d'aprofundiment o exposicions.

Els alumnes que aprovin la prova test en l'avaluació continuada, se'ls hi guardarà la nota per la segona convocatoria.

L'examen de segona convocatoria consistirà en un examen oral de quatre preguntes de la part del temari suspesa.