2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Derecho (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
A7
C4
La segona prova avaluativa consistirà en una pràctica integrada dels diferents continguts de l'assignatura 25%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A7
A9
La tercera prova avaluativa serà un examen on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, a excepció de la matèria relativa als drets processals fonamentals 50%
Pruebas objetivas de tipo test
A7
A9
La primera prova avaluativa consistirà en fer un examen alliberatori d'una part del temari. Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 25%
Otros  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa en les diferents activitats voluntàries serà avaluada de forma positiva

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant es presenti, necessàriament, a totes les proves avaluatives proposades. Per tant, la nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana de les activitats desenvolupades durant el curs.

La no presentació a una concreta activitat implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.

No hi ha possibilitat de fer examen oral ni en primera ni segona convocatòria

Amb independencia de les activitats avaluatives, els alumnes voluntàriament podran realitzar treballs d'aprofundiment o exposicions.

L'examen de segona convocatòria consistirà en un únic examen dels continguts de tota l'assignatura.