2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A7
C4
Pràctica integrada dels diferents continguts de l'assignatura 30%
Proves objectives de preguntes curtes
A7
A9
Examen on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, a excepció de la matèria relativa a les garanties constitucionals del procés. 40%
Proves objectives de tipus test
A7
A9
Examen test de les garanties constitucionals del procés. 30%
Altres  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa en les diferents activitats voluntàries serà avaluada de forma positiva

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant es presenti, necessàriament, a totes les proves avaluatives proposades. Per tant, la nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana de les activitats desenvolupades durant el curs.

La no presentació a una concreta activitat implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.

Amb independència de les activitats avaluatives, els alumnes voluntàriament podran realitzar treballs d'aprofundiment o exposicions.

L'examen de segona convocatòria consistirà en un únic examen dels continguts de tota l'assignatura. En cap cas es guardaran les notes de les activitats desenvolupades a l'avaluació continuada