2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Derecho (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
A7
C4
Pràctica integrada dels diferents continguts de l'assignatura 30%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A7
A9
Examen on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, a excepció de la matèria relativa a les garanties constitucionals del procés. 40%
Pruebas objetivas de tipo test
A7
A9
Examen test de les garanties constitucionals del procés. 30%
Otros  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa en les diferents activitats voluntàries serà avaluada de forma positiva

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant es presenti, necessàriament, a totes les proves avaluatives proposades. Per tant, la nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana de les activitats desenvolupades durant el curs.

La no presentació a una concreta activitat implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.

Amb independència de les activitats avaluatives, els alumnes voluntàriament podran realitzar treballs d'aprofundiment o exposicions.

L'examen de segona convocatòria consistirà en un únic examen dels continguts de tota l'assignatura. En cap cas es guardaran les notes de les activitats desenvolupades a l'avaluació continuada