2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
CE9
50 60 110
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
CE4
CE6
20 49 69
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
CE4
CE6
2 4 6
Proves de desenvolupament
CE4
CE6
2 4 6
Proves pràctiques
CE4
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat