2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL PENAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A3
B2
Exposició oral del treballs i discussió en grup dels mateixos a classe 10%
Treballs
A3
B2
C4
Realització d'una pràctica integrada 30%
Proves mixtes
A3
B2
Realització d'una prova oral 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per superar l'assignatura és tindra en compte la particpació activa de l'alumne a classe i la resolució dels casos pràctics que s'aniran entregan periodicament.

En tot cas serà imprescindible superar les tres proves avaluatives que es faran durant el curs (en la tercera és podrán recuperar les dues proves no superades). La primera prova serà un test dels temes referents a la lectura del llibre "Apuntes de ejecución civil" del Prof. Manuel Cachón Cadenas, UAB, Bellatera, 2011 (temes 22 a 26); la segona será una prova escrita amb diverses preguntes breus (en principi, dels temes 1 a 16); i la tercera prova será oral (en principi, dels temes 17 a 20 y 27 a 30; a més de la part de les dues anteriors avaluacions no superades).

En segona convocatòria es realitzà un ùnic examen oral de tot el temari.