2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
B3
El examen consistirá en preguntas tipo test sobre cuestiones contenidas en el programa de la asignatura. Cada acierto suma un punto, el error resta 0,25. 50%
Proves pràctiques
A10
El alumno resolverá en el aula casos prácticos entregados por el profesor (40%). El 10% restante servirá para valorar la participación activa del alumno en el aula 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En qualsevol convocatòria (primera, segona, addicional), l'alumne ha de tenir com a mínim un 5 (cinc) en les parts teòrica i pràctica (en primera convocatòria, la mitjana dels casos pràctics) per aprobar l'assignatura.

Les proves de la 1ª convocatòria no es guarden per a la segona.

En segona convocatòria l'alumne realitzarà un examen final de preguntes curtes (50%) i resoldrà un cas pràctic lliurat pel professor (50%).

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.